Psalm 116
Psalm 116
Het boek Psalmen
HSV

Danklied van een verloste

1Ik heb de HEERE lief,

want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.

2Want Hij neigt Zijn oor tot mij,

daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.

32 Sam. 22:5,6Banden van de dood hadden mij omvangen,

angsten van het graf hadden mij getroffen,

ik ondervond benauwdheid en verdriet.

4Maar ik riep de Naam van de HEERE aan:

Och HEERE, bevrijd mijn ziel!

5De HEERE is genadig en rechtvaardig,

onze God is een Ontfermer.

6De HEERE bewaart de eenvoudigen;

ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.

7Mijn ziel, keer terug tot uw rust,

want Ps. 13:6de HEERE is goed voor u geweest.

8Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood,

mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen.

9Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE

in de landen der levenden.

10Ik 2 Kor. 4:13heb geloofd, daarom spreek ik.

Ík ben zeer verdrukt geweest.

11Ík zei, in mijn haast:

Alle Rom. 3:4mensen zijn leugenaars.

12Wat zal ik de HEERE vergelden

voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?

13Ik zal de beker van het heil heffen

en de Naam van de HEERE aanroepen.

14Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,

nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.

15Kostbaar is in de ogen van de HEERE

de dood van Zijn gunstelingen.

16Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar,

ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares;

U hebt mijn boeien losgemaakt.

17Ik zal U een offer van dankzegging brengen

en de Naam van de HEERE aanroepen.

18Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,

nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk,

19in de voorhoven van het huis van de HEERE,

in uw midden, Jeruzalem.

Halleluja!

116

Danklied van een verloste

1Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;

2Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.

3De 2 Sam. 22:5, 6.banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.

4Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel.

5De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.

6De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.

7Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want Ps. 13:6.de HEERE heeft aan u welgedaan.

8Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.

9Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden.

10Ik 2 Kor. 4:13.heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.

11Ik zeide in mijn haasten: Alle Rom. 3:4.mensen zijn leugenaars.

12Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, aan mij bewezen?

13Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.

14Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.

15Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten.

16Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt.

17Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen.

18Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk;

19In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!