Psalm 14
Psalm 14
Het boek Psalmen
HSV

Mensen zijn goddeloos

1Een psalm van David, voor de koorleider.

Ps. 10:4; 53:2De dwaas zegt in zijn hart:

Er is geen God.

Zij handelen verderfelijk,

bedrijven gruwelijke daden;

Rom. 3:10er is niemand die goeddoet.

2De HEERE heeft uit de hemel neergezien

op de mensenkinderen,

om te zien of er iemand verstandig was,

iemand die God zocht.

3Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven;

er is niemand die goeddoet,

zelfs niet één.

4Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven,

die mijn volk opeten alsof zij brood aten?

Zij roepen de HEERE niet aan.

5Daar worden zij door angst bevangen,

want God is bij het geslacht van de rechtvaardige!

6Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige,

maar de HEERE is zijn toevlucht.

7Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam!14:7 dat Israëls verlossing uit Sion kwam - Letterlijk: wie zal geven uit Sion de verlossing.

Wanneer de HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren,

dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.

14

Goddeloosheid der mensen

1Een psalm van David, voor den opperzangmeester. Ps. 10:4. 53:2.De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; Rom. 3:10.er is niemand, die goed doet.

2De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.

3Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet een.

4Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen den HEERE niet aan.

5Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard; want God is bij het geslacht des rechtvaardigen.

6Gijlieden beschaamt den raad des ellendigen, omdat de HEERE zijn Toevlucht is.

7Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwame! Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, Israël zal verblijd zijn.