Psalm 146
Het boek Psalmen

HSV

De HEERE is getrouw

1Halleluja!

Mijn ziel, loof de HEERE.

2Ik zal de HEERE loven in mijn leven,

ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.

3Ps. 118:8,9Vertrouw niet op edelen,

op het mensenkind, bij wie geen heil is.

4Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;

op die dag vergaan zijn plannen.

5Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,

die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,

6Die hemel en aarde gemaakt heeft,

de zee en al wat daarin is;

Die voor eeuwig de trouw bewaart,

7Die de onderdrukten recht doet,

Die de hongerigen brood geeft.

De HEERE maakt de gevangenen los,

8Matt. 9:30; Joh. 9:7,32de HEERE opent de ogen van de blinden.

Ps. 145:14; 147:3; Luk. 13:13De HEERE richt de gebogenen op,

de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

9De HEERE bewaart de vreemdelingen,

Hij houdt wees en weduwe staande,

maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.

10Ex. 15:18; Ps. 145:13De HEERE zal voor eeuwig regeren;

uw God, Sion, is van generatie op generatie.

Halleluja!

146

God is eeuwig trouw

1Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE.

2Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.

3Ps. 118:8, 9.Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.

4Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen.

5Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

6Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

7Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE maakt de gevangenen los.

8Matt. 9:30. Joh. 9:7, 32.De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE Ps. 145:14. 147:3. Luk. 13:13.richt de gebogenen op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

9De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om.

10Ex. 15:18. Ps. 145:13.De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!