Psalm 25
Psalm 25
Het boek Psalmen
HSV

Gebed om bescherming en vergeving

1Een psalm van David.

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, aleph

2mijn God, Ps. 22:6; 31:2; 34:6op U vertrouw ik; beth

laat mij niet beschaamd worden,

laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.

3Ja, allen die U verwachten, worden niet Jes. 28:16; Rom. 10:11beschaamd; gimel

beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.

4HEERE, Ps. 27:11; 86:11; 119maak mij Uw wegen bekend, daleth

leer mij Uw paden.

5Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he, waw

want U bent de God van mijn heil;

U verwacht ik de hele dag.

6Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, zain

want Ps. 103:17; 106:1; 107:1; 117:2; 136; Jer. 33:11die zijn van eeuwigheid.

7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; cheth

denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,

omwille van Uw goedheid, HEERE.

8Goed en waarachtig is de HEERE, teth

daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.

9Hij leidt zachtmoedigen in het recht, jod

Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.

10Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw kaph

voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.

11Omwille van Uw Naam, HEERE, lamed

vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.

12Wie is de man die de HEERE vreest? mem

Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.

13Zijn ziel overnacht in het goede, nun

zijn nageslacht zal de aarde bezitten.

14Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, samech

Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

15Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, ain

want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

16Wend U tot mij en wees mij genadig, pe

want ik ben eenzaam en ellendig.

17De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, tsade

bevrijd mij uit mijn angsten.

18Zie mijn ellende en mijn moeite, resj

neem weg al mijn zonden.

19Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk,

zij haten mij met een dodelijke haat.25:19 dodelijke haat - Letterlijk: haat van geweld.

20Bewaar mijn ziel en red mij; sjin

laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.

21Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, taw

want ik verwacht U.

22O God, verlos Israël

uit al zijn benauwdheden.

25

Gebed om bescherming en vergeving

1Een psalm van David. Aleph. Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.

2Beth. Mijn God! Ps. 22:6. 31:2. 34:6.op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.

3Gimel. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet Jes. 28:16. Rom. 10:11.beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.

4Daleth. HEERE! Ps. 27:11. 86:11. 119.maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.

5He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.

6Zain. Gedenk, HEERE! Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden, want Ps. 103:17. 106:1. 107:1. 117:2. 136. Jer. 33:11.die zijn van eeuwigheid.

7Cheth. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen; gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uwer goedheid wil, o HEERE!

8Teth. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg.

9Jod. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.

10Caph. Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen, die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.

11Lamed. Om Uws Naams wil, HEERE! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.

12Mem. Wie is de man, die den HEERE vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen.

13Nun. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven.

14Samech. De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken.

15Ain. Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE, want Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren.

16Pe. Wend U tot mij, en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.

17Tsade. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt; voer mij uit mijn noden.

18Resch. Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden.

19Resch. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en zij haten mij met een wreveligen haat.

20Schin. Bewaar mijn ziel, en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op U.

21Thau. Laat oprechtigheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U.

22O God! verlos Israël uit al zijn benauwdheden.