Psalm 4
Het boek Psalmen

HSV

Avondlied

1Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel.

2Als ik roep, verhoor mij,

o God van mijn gerechtigheid!

In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.

Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.

3Aanzienlijken,4:3 Aanzienlijken - Letterlijk: Kinderen van een man. hoelang zult u mijn eer te schande maken?

Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Sela

4Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd;

de HEERE hoort als ik tot Hem roep.

5Efez. 4:26Wees ontzet, maar zondig niet;

spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela

6Breng Deut. 33:19; Ps. 51:21offers van gerechtigheid

en vertrouw op de HEERE.

7Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!

8U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven

dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden.

9Ps. 3:6In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,

want U alleen, HEERE, Lev. 26:5; Deut. 12:10; 33:28doet mij veilig wonen.

4

Een avondlied

1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginôth.

2Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.

3Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela.

4Weet toch, dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal horen, als ik tot Hem roep.

5Efez. 4:26.Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela.

6Offert Deut. 33:19. Ps. 51:21.offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.

7Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!

8Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.

9Ps. 3:6.Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij Lev. 26:5. Deut. 12:10. 33:28.doen zeker wonen.