Psalm 43
Psalm 43
Het boek Psalmen
HSV

Vervolg van Psalm 42: Gebed om verlossing

1Doe mij recht, o God,

en voer mijn rechtszaak;

bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid,

van de man van bedrog en onrecht.

2Want U bent de God van mijn kracht.

Waarom verstoot U mij dan?

Waarom ga ik steeds Ps. 35:14; 38:7; 42:10in het zwart gehuld,

door de onderdrukking van de vijand?

3Zend Uw licht en Uw waarheid;

laten die mij leiden,

mij brengen tot Uw heilige berg

en tot Uw woningen,

4zodat ik kan gaan naar Gods altaar,

naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde;43:4 mijn … vreugde - Letterlijk: de blijdschap van mijn vreugde.

en ik U met de harp kan loven,

o God, mijn God!

5Ps. 42:6,12Wat buigt u zich neer, mijn ziel,

en wat bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;

Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

43

Bede om verlossing

1Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts.

2Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds Ps. 35:14. 38:7. 42:10.in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

3Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

4En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

5Ps. 42:6, 12.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.