Psalm 45
Het boek Psalmen

HSV

Bruiloftslied

1Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De lelies’.

2Mijn hart brengt een goed woord voort;

ik draag mijn gedichten45:2 mijn gedichten - Letterlijk: mijn werken. voor over een Koning;

mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.

3U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen;

genade is op Uw lippen uitgegoten,

daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.

4Gord Uw zwaard aan de heup, o Held,

het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.

5Rijd voorspoedig uit in Uw glorie,

op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid;

Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.Vreselijk vs. ontzagwekkend: In de SV vinden we hier het woord vreselijk. Op het eerste gezicht lijkt het dat het ontzagwekkend van de HSV een stuk zwakker is. Toch is dat niet terecht. Het woordje vreselijk had in de tijd van de Statenvertaling een heel andere betekenis dan nu. Het betekende letterlijk: iets om te vrezen, iets om ontzag voor te hebben. Tegenwoordig heeft het echter een uiterst negatieve betekenis die hier niet past.

6Uw pijlen zijn scherp;

zij treffen het hart van de vijanden van de Koning.

Volken zullen onder U vallen.

7Hebr. 1:8Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd;

de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

8U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid;

daarom heeft Uw God U gezalfd, o God,

met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

9Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel,

wanneer U uit de ivoren paleizen komt,

waar men U verblijdt.

10Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen;

de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.

11Luister, dochter, en zie, en neig uw oor:

vergeet uw volk en het huis van uw vader.

12Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid;

omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer.

13De dochter van Tyrus zal komen Ps. 72:10met een geschenk;

de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen.

14De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid;

haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad.

15In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid;

jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg,

worden bij U gebracht.

16Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde,

zij gaan het paleis van de Koning binnen.

17Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen;45:17 zullen … innemen - Letterlijk: zullen zijn in plaats van uw vaderen.

U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.

18Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties;45:18 alle generaties - Letterlijk: elke generatie en generatie.

daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.

45

Bruiloftslied

1Een onderwijzing, een lied der liefden, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schóschannim.

2Mijn hart geeft een goede rede op; ik zegge mijn gedichten uit van een Koning; mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers.

3Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.

4Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.

5En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het Woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren.

6Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden.

7Hebr. 1:8.Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid.

8Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten.

9Al Uw klederen zijn mirre, en aloë, en kassie; uit de elpenbenen paleizen, van waar zij U verblijden.

10Dochters van koningen zijn onder Uw kostelijke staatdochteren; de Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir.

11Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.

12Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.

13En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht Ps. 72:10.met geschenk smeken.

14Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel.

15In gestikte klederen zal zij tot den Koning geleid worden; de jonge dochteren, die achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden.

16Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in des Konings paleis.

17In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn; Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.

18Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom zullen U de volken loven eeuwiglijk en altoos.