Psalm 72
Psalm 72
Het boek Psalmen
HSV

Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.

O God, geef de koning Uw recht

en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid

en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen

en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,

Hij zal de kinderen van de arme verlossen

en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen, Ps. 89:37,38zolang de zon en de maan er zijn,

van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als 2 Sam. 23:4regen op het gemaaide veld,

als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;

er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8Hij zal heersen van zee tot zee,

van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,

Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

10De koningen van Tarsis en de kustlanden

zullen schatting brengen;

de koningen van Sjeba en Seba

zullen schatten aanvoeren.

11Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen,

alle heidenvolken zullen Hem dienen.

12Job 29:12Want Hij zal de arme redden die om hulp roept,

en de ellendige, en wie geen helper heeft.

13Hij zal de geringe en arme sparen

en de ziel van de armen verlossen.

14Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden,

hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.

15Hij zal leven!

Men zal Hem van het goud van Sjeba geven,

men zal voortdurend voor Hem bidden,

de hele dag zal men Hem zegenen.

16Is er een handvol koren op het land,

op de top van de bergen,

de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon;

de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.

17Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;

zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.

Zij zullen in Hem gezegend worden;

alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

18Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël;

Hij doet wonderen, Hij alleen.

19Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam;72:19 Zijn heerlijke Naam - Letterlijk: de Naam van Zijn heerlijkheid.

laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden.

Amen, ja, amen.

20Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

72

Gebed voor Sálomo

1Voor Sálomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.

2Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen, Ps. 89:37, 38.zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.

6Hij zal nederdalen als een 2 Sam. 23:4.regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.

7In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.

8En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.

9De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.

10De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.

11Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.

12Job 29:12.Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.

13Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.

14Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.

15En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.

16Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.

17Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.

18Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, Die alleen wonderen doet.

19En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.

20De gebeden van David, den zoon van Isaï, hebben een einde.