Psalm 83
Psalm 83
Het boek Psalmen
HSV

Gebed om straf voor de vijand

1Een lied, een psalm van Asaf.

2O God, zwijg niet, houd U niet doof,

wees niet stil, o God!

3Want zie, Uw vijanden tieren,

wie U haten, steken hun hoofd omhoog.

4Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk

en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.

5Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn

en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.

6Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd;

dezen hebben een verbond tegen U gesloten:

7de tenten van Edom en de Ismaëlieten,

Moab en de Hagrieten,

8Gebal, Ammon en Amalek,

Filistea met de bewoners van Tyrus.

9Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten,

zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela

10Doe met hen als met Midian, als met Sisera,

als met Jabin aan de beek Kison:

11zij zijn weggevaagd te Endor,

zij zijn geworden tot mest op de aardbodem.

12Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeëb,

al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna,

13die zeiden: Laten wij deze woningen van God

voor onszelf in bezit nemen.

14Mijn God, maak hen als een werveldistel,

als stoppels voor de wind.

15Zoals vuur een woud verbrandt,

zoals de vlam de bergen verzengt,

16achtervolg hen zó met Uw storm,

jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.

17Bedek83:17 Bedek - Letterlijk: vul. hun gezicht met schande,

dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken.

18Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid,

laten zij rood van schaamte worden en omkomen.

19Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen

de Allerhoogste bent over de hele aarde.

83

Gebed om bestraffing der vijanden

1Een lied, een psalm van Asaf.

2O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!

3Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.

4Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.

5Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde.

6Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;

7De tenten van Edom en der Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen;

8Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.

9Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.

10Doe hun als Midian, als Sísera, als Jabin aan de beek Kison;

11Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde.

12Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeëb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmûna;

13Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen.

14Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind.

15Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt;

16Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind.

17Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o HEERE! Uw Naam zoeken.

18Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen;

19Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde.