Psalm 97
Het boek Psalmen

HSV

God is de Allerhoogste

1De Ps. 93:1; 96:10HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen

en vele kustlanden zich verblijden.

2Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,

gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit

en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4Openb. 4:5Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,

Ps. 77:17de aarde ziet ze en beeft.

5De bergen smelten als was

voor het aangezicht van de HEERE,

voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6Ps. 19:2; 50:6De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid

en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen

en zich op de afgoden beroemen.

Buig u voor Hem neer, alle goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,

de dochters van Juda hebben zich verheugd

vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,

U bent zeer hoog verheven boven alle goden.

10U die de HEERE liefhebt, Amos 5:15; Rom. 12:9haat het kwade.

Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,

Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige

en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;

loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

97

Majesteit van Gods Koninkrijk

1De Ps. 93:1. 96:10.HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.

2Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons.

3Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.

4Openb. 4:5.Zijn bliksemen verlichten de wereld; Ps. 77:17.het aardrijk ziet ze en het beeft.

5De bergen smelten als was voor het aanschijn des HEEREN, voor het aanschijn des Heeren der ganse aarde.

6Ps. 19:2. 50:6.De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer.

7Beschaamd moeten wezen allen, die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen; buigt u neder voor Hem, alle gij goden!

8Sion heeft gehoord, en het heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o HEERE!

9Want Gij, HEERE! zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.

10Gij liefhebbers des HEEREN! Amos 5:15. Rom. 12:9.haat het kwade; Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der goddelozen hand.

11Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart.

12Gij rechtvaardigen! verblijdt u in den HEERE, en spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.