Psalm 98
Het boek Psalmen

HSV

Het heil van de HEERE komt

1Een psalm.

Zing voor de HEERE een nieuw lied,

want Hij heeft wonderen gedaan;

Zijn rechterhand en Zijn heilige arm

hebben Hem heil gebracht.

2De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt

en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw

voor het huis van Israël;

alle einden der aarde hebben gezien

het heil van onze God.

4Juich voor de HEERE, heel de aarde,

breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

5Zing psalmen voor de HEERE met de harp,

met de harp en met luid psalmgezang,

6met trompetten en bazuingeschal,

juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

7Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,

de wereld juichen met wie haar bewoont.

8Laten de rivieren in de handen klappen,

de bergen tezamen vrolijk zingen

9voor het aangezicht van de HEERE;

want Hij komt om de aarde te oordelen.

Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en de volken op billijke wijze oordelen.

98

Loflied op de zegepralen van Gods gerechtigheid

1Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.

2De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.

3Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israëls; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.

4Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.

5Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,

6Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.

7De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.

8Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,

9Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.