Romeinen 2
Romeinen 2
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen
HSV

Niemand te verontschuldigen

1Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, 2 Sam. 12:5; Matt. 7:1; 1 Kor. 4:5want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

2En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen.

3En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?

4Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en 2 Petr. 3:15geduld, Jes. 30:18zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?Lankmoedig vs. geduld: Het begrip lankmoedig is zo verouderd dat niemand meer goed weet wat het betekent. Het gevolg is dat mensen betekenissen aan het woord gaan toekennen die het feitelijk niet bezit. Het Griekse grondwoord is makrothumia. Heel letterlijk betekent het traag tot toorn. Het wordt zowel van mensen (Hand 26:3) als van God (Rom 2:4) gezegd. Iemand die deze eigenschap heeft kan dus veel dulden zonder boos te worden. Vandaar dat de HSV voor geduldig heeft gekozen.

5Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart Rom. 9:22hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God,

6Ps. 62:13; Jer. 17:10; 32:19; Matt. 16:27; Rom. 14:12; 1 Kor. 3:8; 2 Kor. 5:10; Gal. 6:5; Openb. 2:23; 22:12Die ieder vergelden zal naar zijn werken,

7namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven.

82 Thess. 1:8Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden.

9Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek,

10maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek.

11Deut. 10:17; 2 Kron. 19:7; Job 34:19; Hand. 10:34; Gal. 2:6; Efez. 6:9; Kol. 3:25; 1 Petr. 1:17Want er is geen aanzien des persoons bij God.

De Joden en de wet

12Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

13Matt. 7:21; Jak. 1:22; 1 Joh. 3:7Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

14Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.

15Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

16Matt. 25:31Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.

17Zie, u wordt Jood genoemd. Rom. 9:4U steunt op de wet en roemt in God,

18en kent Zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen.

19En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn,

20een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt.

21U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf?

22U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof?

23U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet?

24Want de Naam van God wordt, Jes. 52:5; Ezech. 36:23zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen.

De Joden en de besnijdenis

25Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn2:25 onbesneden zijn - Letterlijk: voorhuid; zie ook volgende verzen. geworden.

26Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden?

27En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent?

28Joh. 8:39; Rom. 9:7Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt,

29maar híj is Jood die het in het verborgene is, Deut. 10:16; Jer. 4:4; Filipp. 3:2,3; Kol. 2:11en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.

2

Onboetvaardigheid der Joden

1Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; 2 Sam. 12:5. Matt. 7:1. 1 Kor. 4:5.want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

2En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen.

3En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?

4Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en 2 Petr. 3:15.lankmoedigheid, Jes. 30:18.niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?

5Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, Rom. 9:22.vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.

6Ps. 62:13. Jer. 17:10. 32:19. Matt. 16:27. Rom. 14:12. 1 Kor. 3:8. 2 Kor. 5:10. Gal. 6:5. Openb. 2:23. 22:12.Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;

7Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;

82 Thess. 1:8.Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;

9Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek;

10Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.

11Deut. 10:17. 2 Kron. 19:7. Job 34:19. Hand. 10:34. Gal. 2:6. Efez. 6:9. Kol. 3:25. 1 Petr. 1:17.Want er is geen aanneming des persoons bij God.

De Joden en de Wet

12Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;

13Matt. 7:21. Jak. 1:22. 1 Joh. 3:7.(Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;

14Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;

15Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende).

16Matt. 25:31.In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.

17Zie, gij wordt een Jood genaamd Rom. 9:4.en rust op de wet; en roemt op God,

18En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet;

19En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;

20Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet.

21Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij?

22Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige?

23Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet?

24Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, Jes. 52:5. Ezech. 36:23.gelijk geschreven is.

De Joden en de besnijdenis

25Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden.

26Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden?

27En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt?

28Joh. 8:39. Rom. 9:7.Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;

29Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, Deut. 10:16. Jer. 4:4. Filipp. 3:2, 3. Kol. 2:11.en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.