Zacharia 1
Het boek van de profeet Zacharia

HSV

Oproep tot bekering

1In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet:

2De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen.

3Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Keer terug naar Mij,

spreekt de HEERE van de legermachten,

dan zal Ik naar u terugkeren,

zegt de HEERE van de legermachten.

4Wees niet als uw vaderen, tot wie Jes. 31:6; Jer. 3:12; 18:11; Ezech. 18:30; Hos. 14:2de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE.

5Uw vaderen, waar zijn zij?

En de profeten, leven zij voor eeuwig?

6Maar Mijn woorden en Mijn verordeningen,

die Ik Mijn dienaren, de profeten, geboden had,

hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden?

Zij zeiden: Klaagl. 1:18Zoals de HEERE van de legermachten Zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft Hij met ons gedaan.

Het eerste visioen: de Man op het rode paard

7Op de vierentwintigste dag van de elfde maand – dat is de maand Sjebat – in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet:

8Ik zag 's nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed en Hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden, en achter Hem waren er rode, bruine en witte paarden.

9Ik zei: Mijn Heere, wat betekenen deze dingen? Toen zei de Engel Die met mij sprak tegen mij: Ík zal u laten zien wat deze dingen betekenen.

10Toen antwoordde de Man Die tussen de mirten stond: Dit zijn degenen die de HEERE uitgezonden heeft om het land1:10 het land - Of: de aarde; zie ook vers 11. door te gaan.

11En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil.

12Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent geweest?

13De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden.

14De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik:

Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion.

15Maar Ik ben zeer toornig1:15 zeer toornig - Letterlijk: toornig met grote verbolgenheid.

op die zorgeloze heidenvolken.

Ík was een weinig toornig,

maar zíj hebben geholpen het erger te maken.1:15 het erger te maken - Letterlijk: ten kwade.

16Daarom, zo zegt de HEERE:

Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid;

Mijn huis zal erin herbouwd worden,

spreekt de HEERE van de legermachten,

en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.

17Predik verder:

Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede,

de HEERE zal Sion nog troosten

en Jeruzalem nog verkiezen.

Het tweede visioen: de hoorns en de smeden

18Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: vier hoorns.

19En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze hoorns? En Hij zei tegen mij: Dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.

20Vervolgens liet de HEERE mij vier smeden zien.

21Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: Dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien.

1

De Joden tot bekering vermaand

1In de achtste maand, in het tweede jaar van Daríus, geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharía, den zoon van Beréchja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende:

2De HEERE is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen.

3Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Keert weder tot Mij, spreekt de HEERE der heirscharen, zo zal Ik weder tot ulieden keren, zegt de HEERE der heirscharen.

4Weest niet als uw vaderen, tot dewelke Jes. 31:6. Jer. 3:12. 18:11. Ezech. 18:30. Hos. 14:2.de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Bekeert u toch van uw boze wegen, en uw boze handelingen; maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar Mij, spreekt de HEERE.

5Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven?

6Nochtans Mijn woorden en Mijn inzettingen, die Ik Mijn knechten, den profeten, geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen? zodat zij wederkerende zeiden: Klaagl. 1:18.Gelijk als de HEERE der heirscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft Hij met ons gedaan.

Het gezicht van den Man op het rode paard

7Op den vier en twintigsten dag, in de elfde maand (die de maand Schebat is), in het tweede jaar van Daríus, geschiedde het woord des HEEREN tot Zacharía, den zoon van Beréchja, den zoon van Iddo, den profeet, zeggende:

8Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden.

9En Ik zeide: Mijn Heere! wat zijn deze? Toen zeide tot mij de Engel, Die met mij sprak: Ik zal u tonen, wat deze zijn.

10Toen antwoordde de Man, Die tussen de mirten stond, en zeide: Deze zijn het, die de HEERE uitgezonden heeft, om het land te doorwandelen.

11En zij antwoordden den Engel des HEEREN, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.

12Toen antwoordde de Engel des HEEREN, en zeide: HEERE der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram geweest zijt, deze zeventig jaren?

13En de HEERE antwoordde den Engel, Die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden.

14En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver.

15En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen.

16Daarom zegt de HEERE alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de HEERE der heirscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden.

17Roep nog, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede; want de HEERE zal Sion nog troosten, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

Het gezicht van de hoornen en de smeden

18En ik hief mijn ogen op, en zag; en ziet, er waren vier hoornen.

19En ik zeide tot den Engel, Die met mij sprak: Wat zijn deze? En Hij zeide tot mij: Dat zijn de hoornen, welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.

20En de HEERE toonde mij vier smeden.

21Toen zeide ik: Wat komen die maken? En Hij sprak, zeggende: Dat zijn de hoornen, die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief; maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke den hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien.