Zacharia 3
Zacharia 3
Het boek van de profeet Zacharia
HSV

Het vierde visioen: de hogepriester Jozua. Profetie over Gods Knecht, de Spruit

1Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.

2De HEERE zei echter tegen de satan: Judas vs. 9De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?

3Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond.

4Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Micha 7:18Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.

5Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond.

6Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua:

7Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Als u in Mijn wegen gaat

en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult,

dan zult ú ook Mijn huis besturen,

en ook Mijn voorhoven bewaken,

en zal Ik u omgang geven

met hen die hier staan.

8Luister toch, hogepriester Jozua,

u en uw vrienden die vóór u zitten

– zij zijn immers een wonderteken –

want zie, Ik ga Mijn Knecht, de Jes. 4:2; 11:1; Jer. 23:5; 33:15; Zach. 6:12SPRUIT, doen komen.

9Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb,

op die ene steen zullen zeven ogen zijn.

Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen,

spreekt de HEERE van de legermachten.

Ik zal de ongerechtigheid van dit land

op één dag wegnemen.

10Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten,

zal ieder zijn naaste uitnodigen

onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

3

Het gezicht van den hogepriester Jósua. Profetie van den Spruite

1Daarna toonde Hij mij Jósua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des HEEREN; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan.

2Doch de HEERE zeide tot den satan: Judas vs. 9.De HEERE schelde u, gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?

3Jósua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des Engels stond.

4Toen antwoordde Hij, en sprak tot degenen, die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Micha 7:18.Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen aandoen.

5Dies zeg Ik: Laat ze een reinen hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten dien reinen hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan; en de Engel des HEEREN stond daarbij.

6Toen betuigde de Engel des HEEREN Jósua, zeggende:

7Zo zegt de HEERE der heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die hier staan.

8Hoor nu toe, Jósua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de Jes. 4:2. 11:1. Jer. 23:5. 33:15. Zach. 6:12.SPRUITE, doen komen.

9Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het aangezicht van Jósua, op dien enen steen zullen zeven ogen wezen; ziet, Ik zal Zijn graveersel graveren, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen.

10Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den vijgeboom.