Zefanja 2
Het boek van de profeet Zefanja

HSV

Bedreigingen tegen verschillende volken

1Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf,

volk zonder verlangen,

2voordat het besluit het licht ziet

– een dag gaat als kaf voorbij –

voordat over u komt

de brandende toorn van de HEERE,

voordat over u komt

de dag van de toorn van de HEERE.

3Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land,

die Zijn recht uitvoeren.

Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid,

misschien Ps. 27:5; 32:6,7zult u dan verborgen worden

op de dag van de toorn van de HEERE.

4Want Gaza zal verlaten worden

en Askelon tot woestenij zijn;

Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,

en Ekron zal ontworteld worden.

5Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,

volk van Kretenzers!

Het woord van de HEERE is tegen u,

Kanaän, land van de Filistijnen!

Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is.

6Het gebied aan de zee zal worden

tot weiden met putten voor herders

en kooien voor kleinvee.

7En het gebied zal zijn

voor het overblijfsel van het huis van Juda,

zodat zij daarin zullen weiden.

's Avonds zullen zij in de huizen van Askelon neerliggen,

want de HEERE, hun God, zal naar hen omzien

en een omkeer in hun gevangenschap brengen.

8Ik heb de smadelijke woorden van Moab gehoord

en de beschimping door de Ammonieten,

waarmee zij Mijn volk gesmaad hebben,

zich verheven hebben tegen hun gebied.

9Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten,

de God van Israël:

Voorzeker, Moab zal als Sodom worden

en de Ammonieten als Gomorra:

een distelveld, een zoutgroeve

en een woestenij tot in eeuwigheid!

De rest van Mijn volk zal hen plunderen,

het overblijfsel van Mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen.

10Dit overkomt hun vanwege hun trots,

omdat zij zich al honend verheven hebben

tegen het volk van de HEERE van de legermachten.

11Ontzagwekkend zal de HEERE voor hen zijn,

want Hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen.

Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich voor Hem neerbuigen,

ieder vanuit zijn eigen woonplaats.Vreselijk vs. ontzagwekkend: In de SV vinden we hier het woord vreselijk. Op het eerste gezicht lijkt het dat het ontzagwekkend van de HSV een stuk zwakker is. Toch is dat niet terecht. Het woordje vreselijk had in de tijd van de Statenvertaling een heel andere betekenis dan nu. Het betekende letterlijk: iets om te vrezen, iets om ontzag voor te hebben. Tegenwoordig heeft het echter een uiterst negatieve betekenis die hier niet past.

12Ook u, Cusjieten!

Gevallen door Mijn zwaard zijn zij!

13Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het noorden

en Assyrië doen ondergaan.

Hij zal Ninevé tot een woestenij maken,

dor als een woestijn.

14In het midden ervan zullen kudden neerliggen,

allerlei in groepen levende dieren.

Zowel kauw als nachtuil

zal op zijn kapitelen overnachten.

Een stem zal door het venster zingen,

puin zal op de drempel liggen,

want het cederwerk is blootgelegd.

15Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde,

die in haar hart zei:

Ik en verder niemand.

Hoe is zij tot een woestenij geworden,

een rustplaats voor de wilde dieren!

Ieder die erdoorheen trekt,

sist van afschuw en gebaart met zijn hand.

2

Bedreigingen tegen verschillende volken

1Doorzoekt u zelf nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt!

2Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt.

3Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN.

4Want Gaza zal verlaten wezen, en Askelon zal ter verwoesting wezen; Asdod zal men in den middag verdrijven, en Ekron zal uitgeworteld worden.

5Wee den inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Cherétim! Het woord des HEEREN zal tegen ulieden zijn, gij Kanaän, der Filistijnen land! en Ik zal u verdoen, dat er geen inwoner zal zijn.

6En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders, en betuiningen der kudden.

7En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de HEERE, hunlieder God, hen zal bezocht, en hun gevangenis zal gewend hebben.

8Ik heb de beschimping van Moab gehoord, en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmede zij Mijn volk beschimpt hebben, en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpale.

9Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Moab zal zekerlijk zijn als Sódom, en de kinderen Ammons als Gomórra, een netelheide, en een zoutgroeve, en een verwoesting tot in eeuwigheid! De overigen Mijns volks zullen ze beroven, en het overige Mijns volks zal ze erfelijk bezitten.

10Dat zullen zij hebben in plaats van hun hoogmoed; want zij hebben beschimpt, en hebben zich groot gemaakt tegen het volk van den HEERE der heirscharen.

11Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.

12Ook gij, Moren! zult de verslagenen van Mijn zwaard zijn.

13Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het Noorden, en Hij zal Assur verdoen; en Hij zal Ninevé stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn.

14En in het midden van haar zullen den kudden legeren, al het gedierte der volken; ook de roerdomp, ook de nachtuil zullen op haar granaatappelen vernachten; een stem zal in het venster zingen, verwoesting zal in den dorpel zijn, als Hij haar cederwerk zal ontbloot hebben.

15Dit is die stad, die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en buiten mij is geen meer; hoe is zij geworden tot woestheid, een rustplaats van het gedierte! Een ieder, die daardoor trekt, zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen.