2 Timotheüs 3
De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

HSV

De ontaarding in de laatste dagen

1En 1 Tim. 4:1; 2 Petr. 2:3; Judas vs. 18weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

2Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede,

4verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

5Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Matt. 18:17; Rom. 16:17; 2 Thess. 3:6; Tit. 3:10; 2 Joh. vs. 10Keer u ook van hen af.

6Matt. 23:14; Tit. 1:11Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden,

7die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.

8Ex. 7:11Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.

9Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.

Vasthouden aan de Schriften en aan de gezonde leer

10Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding,Lankmoedig vs. geduld: Het begrip lankmoedig is zo verouderd dat niemand meer goed weet wat het betekent. Het gevolg is dat mensen betekenissen aan het woord gaan toekennen die het feitelijk niet bezit. Het Griekse grondwoord is makrothumia. Heel letterlijk betekent het traag tot toorn. Het wordt zowel van mensen (Hand 26:3) als van God (Rom 2:4) gezegd. Iemand die deze eigenschap heeft kan dus veel dulden zonder boos te worden. Vandaar dat de HSV voor geduldig heeft gekozen. 

{ROM 5:3} 

{MAT 18:26} 

Het woord lijdzaamheid dat de SV hier gebruikt betekent vandaag de dag: stille berusting, gelatenheid. Het heeft dus nu nagenoeg dezelfde gevoelswaarde als lijdelijkheid. Dat is absoluut niet de betekenis en de bedoeling van het Griekse grondwoord hupomonè. Dat is de reden dat het woord lijdzaamheid in de herziening het veld heeft moeten ruimen. Het grondwoord betekent: geduld, volharding, uithoudingsvermogen, standvastigheid.

11Hand. 13:50in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Hand. 14:2Ikonium en Hand. 14:19in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, Ps. 34:20; 2 Kor. 1:10en uit die alle heeft de Heere mij verlost.

12Matt. 16:24; Luk. 24:26; Joh. 17:14; Hand. 14:22; 1 Thess. 3:3En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

13Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

14Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,

15en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.

162 Petr. 1:21Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

3

De moeilijke tijden der laatste dagen

1En 1 Tim. 4:1. 2 Petr. 2:3. Judas vs. 18.weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.

2Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

3Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,

4Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;

5Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Matt. 18:17. Rom. 16:17. 2 Thess. 3:6. Tit. 3:10. 2 Joh. vs. 10.Heb ook een afkeer van deze.

6Matt. 23:14. Tit. 1:11.Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden;

7Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.

8Ex. 7:11.Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook dezen de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.

9Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is.

Vermaning tot getrouwheid

10Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.

11Hand. 13:50.Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochíë, in Hand. 14:2.Ikónium en in Hand. 14:19.Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, Ps. 34:20. 2 Kor. 1:10.en de Heere heeft mij uit alle verlost.

12Matt. 16:24. Luk. 24:26. Joh. 17:14. Hand. 14:22. 1 Thess. 3:3.En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.

13Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.

14Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;

15En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

162 Petr. 1:20.Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

17Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.