Belijdenisgeschriften editie Zwanepol-HSV 2 3
Belijdenisgeschriften editie Zwanepol-HSV 2

HSV

Geloofsvorm en bekentenis

van de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië.

Geschreven in het jaar 333 na de geboorte van Christus

1. Al wie zalig wil zijn, moet voor alles erop toezien dat hij het algemeen geloof vasthoudt.

2. Als iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, zal hij zonder twijfel eeuwig verloren gaan.

3. Het algemeen geloof is dit, dat wij één God in de Drieheid, en de Drieheid in de Eenheid vereren;

4. zonder de Personen te vermengen, of het wezen en de zelfstandigheid te delen.

5. Want de Persoon van de Vader is een ander; die van de Zoon is een ander; die van de Heilige Geest is een ander;

6. maar de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid.

7. Zoals de Vader is, zo is ook de Zoon, zo is ook de Heilige Geest.

8. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen.

9. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest.

10. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig.

11. En toch zijn het niet drie Eeuwigen, maar is het één Eeuwige.

12. Zoals er ook niet drie Ongeschapenen of drie Onmetelijken zijn, maar één Ongeschapene en één Onmetelijke.

13. Evenzo is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig.

14. En toch zijn het niet drie Almachtigen, maar is het één Almachtige.

15. Zo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God.

16. En toch zijn het niet drie goden, maar is het één God.

17. Zo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere.

18. En toch zijn het niet drie Heeren, maar is het één Heere.

19. Want zoals wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden, elke Persoon afzonderlijk God of Heere te noemen,

20. zo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of Heeren te belijden.

21. De Vader is door niemand gemaakt, of geschapen, of voortgebracht.

22. De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt, of geschapen, maar voortgebracht.

23. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon, niet gemaakt, of geschapen, of voortgebracht, maar gaat van Hen uit.

24. Zo is er dan één Vader, niet drie Vaders; één Zoon, niet drie Zonen; één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten.

25. En in deze Drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst;

26. maar alle drie Personen zijn elkaar gelijk in eeuwigheid en hoedanigheid.

27. Zo dient in alle dingen, zoals al eerder gezegd is, de Eenheid in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid vereerd te worden.

28. Als daarom iemand zalig wil worden, moet hij dit van de Drievuldigheid geloven.

29. Maar het is noodzakelijk voor de eeuwige zaligheid, dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouw gelooft.

30. Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus, de Zoon van God, God en mens is.

31. Hij is God, voortgebracht uit de zelfstandigheid van de Vader vóór alle tijden; en een mens, geboren uit de zelfstandigheid van Zijn moeder in de tijd;

32. volkomen God, volkomen mens, bestaande uit een redelijke ziel en menselijk vlees;

33. gelijk aan de Vader wat de Godheid betreft, minder dan de Vader wat de mensheid betreft.

34. Hoewel Hij God en mens is, is Christus toch niet twee, maar één.

35. Hij is één, niet door de verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming van de mensheid in God.

36. Hij is één, niet door vermenging van zelfstandigheid, maar door éénheid van Persoon.

37. Want zoals de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, zo is God en mens één Christus;

38. Die geleden heeft om onze zaligheid; nedergedaald is in de hel; op de derde dag weer is opgestaan van de doden;

39. opgevaren is naar de hemel; zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

40. en van daar zal komen om te oordelen de levenden en de doden.

41. Bij Zijn komst zullen alle mensen opstaan met hun lichaam,

42. en rekenschap afleggen van hun eigen werken.

43. En zij die het goede gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar zij die het kwade gedaan hebben, in het eeuwige vuur.

44. Dit is het algemeen geloof. Als iemand dit niet getrouw en vast gelooft, zal hij niet zalig zijn.

Nog niet beschikbaar