Exodus 35
Het tweede boek van Mozes Exodus

HSV

Het sabbatsgebod

1Toen Ex. 34:32liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen en hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die de HEERE geboden heeft om ze te doen:

2Ex. 20:8; 31:15; Lev. 23:3; Deut. 5:12; Luk. 13:14Zes dagen moet er werk verricht worden, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een sabbat, een dag van volledige rust, voor de HEERE. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden.

3Ex. 16:23U mag op de sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken.

Vrijwillige offers voor de tabernakel

4Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Dit is het woord dat de HEERE geboden heeft:

5Ex. 25:2Neem uit dat wat u hebt, een hefoffer voor de HEERE. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de HEERE: goud, zilver en koper,

6Ex. 25:4blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar,

7Ex. 25:5roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout,

8Ex. 25:6olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk;

9Ex. 25:7; 28:17,20onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas.

10Allen die wijs van hart zijn onder u, moeten komen en alles maken wat de HEERE geboden heeft:

11Ex. 26:26de tabernakel, zijn tent en dekkleed, haken, planken, dwarsbalken, pilaren en voetstukken;

12de ark met zijn draagbomen, het verzoendeksel en het voorhangsel ter afscherming;

13de Ex. 25:23tafel met zijn draagbomen, al de bijbehorende voorwerpen en de Ex. 25:30toonbroden;

14de kandelaar voor het licht en de bijbehorende voorwerpen, zijn lampen en de olie voor het licht;

15Ex. 30:1het reukofferaltaar en zijn draagbomen, de Ex. 31:11zalfolie, het geurige reukwerk, Ex. 26:36het gordijn van de ingang voor de ingang van de tabernakel;

16Ex. 27:4het brandofferaltaar, het koperen rooster dat erbij hoort, zijn draagbomen en alle bijbehorende voorwerpen, Ex. 30:18het wasvat met zijn voetstuk;

17Ex. 27:9de kleden van de voorhof, zijn pilaren en bijbehorende voetstukken, Ex. 27:16het gordijn voor de poort van de voorhof;

18Ex. 27:19de pinnen van de tabernakel en de pinnen van de voorhof, met de bijbehorende touwen;

19de ambtskleding om in het heilige te dienen, de geheiligde kleding van de priester Aäron en de kleding van zijn Ex. 28; 31:10zonen om daarin als priester te dienen.

20Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg,

21en ze kwamen terug: ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de HEERE ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken.

22Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. Ieder die gewillig van hart was, bracht sierspelden, oorringen, zegelringen, halssieraden en allerlei gouden voorwerpen. Ja, iedereen die de HEERE een beweegoffer van goud bracht,

23en iedereen bij wie blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden en zeekoeienhuiden te vinden was, die bracht ze.

24Ieder die een hefoffer van zilver of koper bracht, bracht dat als hefoffer voor de HEERE; en ieder bij wie acaciahout gevonden werd, bracht het voor al het werk ten behoeve van de dienst.

25Spr. 31:19Elke vrouw die wijs van hart was, spon eigenhandig en bracht wat ze gesponnen had: blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en fijn linnen.

26En al de vrouwen van wie het hart hen daartoe bewoog en die wijs van hart waren, sponnen het geitenhaar.

27De leiders brachten ook onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas,

28specerijen en olie Ex. 25:6voor de lamp, voor de zalfolie en Ex. 25:6voor het geurige reukwerk.

29Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de HEERE door de dienst van Mozes35:29 de dienst van Mozes - Letterlijk: de hand van Mozes. geboden had te doen. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de HEERE.

Aanstelling van Bezaleël en Aholiab

30Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten: Zie, Ex. 31:2de HEERE heeft Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen.

31Ex. 31:3De Geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap,

32Ex. 31:4om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper;

33Ex. 31:5om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten.

34Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren, hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan.

35Hij Ex. 26:1heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten: dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk met blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en fijn linnen, en dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken.

35

Het vrijwillig hefoffer voor den tabernakel

1Toen Ex. 34:32.deed Mozes de ganse vergadering der kinderen Israëls verzamelen, en zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die de HEERE geboden heeft, dat men ze doe.

2Ex. 20:8. 31:15. Lev. 23:3. Deut. 5:12. Luk. 13:14.Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden.

3Ex. 16:23.Gij zult geen vuur aansteken in enige uwer woningen op den sabbatdag.

4Verder sprak Mozes tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende: Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft, zeggende:

5Ex. 25:2.Neemt van hetgeen, dat gijlieden hebt, een hefoffer den HEERE; een ieder, wiens hart vrijwillig is, zal het brengen, ten hefoffer des HEEREN: goud, en zilver, en koper;

6Ex. 25:4.Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geitenhaar;

7Ex. 25:5.En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout;

8Ex. 25:6.En olie tot den luchter, en specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen;

9Ex. 25:7. 28:17, 20.En sardónixstenen, en vervullende stenen, tot den efod en tot den borstlap.

10En allen, die wijs van hart zijn onder ulieden, zullen komen, en maken alles, wat de HEERE geboden heeft:

11Ex. 26:26.Den tabernakel, zijn tent en zijn deksel, zijn haakjes en zijn berderen, zijn richelen, zijn pilaren, en zijn voeten;

12De ark en haar handbomen, het verzoendeksel en den voorhang des deksels;

13De Ex. 25:23.tafel en haar handbomen, en al haar gereedschap, en de Ex. 25:30.toonbroden;

14En den kandelaar tot het licht, en zijn gereedschap, en zijn lampen, en de olie tot het licht;

15Ex. 30:1.En het reukaltaar, en zijn handbomen, en de Ex. 31:11.zalfolie, en het reukwerk van welriekende specerijen; en Ex. 26:36.het deksel der deur aan de deur des tabernakels;

16Ex. 27:4.Het altaar des brandoffers, en den koperen rooster, dien het hebben zal, zijn handbomen, en al zijn gereedschappen; Ex. 30:18.het wasvat en zijn voet.

17Ex. 27:9.De behangselen des voorhofs, zijn pilaren en zijn voeten; en Ex. 27:16.het deksel van de poort des voorhofs;

18Ex. 27:19.De nagelen des tabernakels, en de pennen des voorhofs, met derzelver zelen;

19De ambtsklederen om in het heilige te dienen, de heilige klederen van den priester Aäron, en de klederen zijner Ex. 28. 31:10.zonen, om het priesterambt te bedienen.

20Toen ging de ganse vergadering der kinderen Israëls uit van voor het aangezicht van Mozes.

21En zij kwamen, alle man, wiens hart hem bewoog, en een ieder, wiens geest hem vrijwillig maakte, die brachten des HEEREN hefoffer tot het werk van de tent der samenkomst, en tot al haar dienst, en tot de heilige klederen.

22Zo kwamen dan de mannen met de vrouwen, alle vrijwilligen van hart; zij brachten haken, en oorsierselen, en ringen, en spanselen, alle gouden vaten; en alle man, die een gouden beweegoffer den HEERE offerde,

23En alle man, bij wien gevonden werd hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geitenhaar, en roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, die brachten ze.

24Allen, die een hefoffer van zilver of koper offerden, die brachten het ten hefoffer des HEEREN; en allen, bij welke sittimhout gevonden werd, brachten het tot alle werk van den dienst.

25En Spr. 31:19.alle vrouwen, die wijs van hart waren, sponnen met haar handen, en zij brachten het gesponnene, de hemelsblauwe zijde, en het purper, het scharlaken, en het fijn linnen.

26En alle vrouwen, welker hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geitenhaar.

27De oversten nu brachten sardónixstenen en vulstenen, tot den efod en tot den borstlap;

28En specerij en olie, Ex. 25:6.tot den luchter en tot de zalfolie, en Ex. 25:6.tot roking welriekende specerijen.

29Alle man en vrouw, welker hart hen vrijwillig bewoog te brengen tot al het werk, hetwelk de HEERE geboden had te maken door de hand van Mozes; dat brachten de kinderen Israëls tot een vrijwillig offer den HEERE.

Bezáleël en Ahóliab

30Daarna zeide Mozes tot de kinderen Israëls: Ziet, Ex. 31:2.de HEERE heeft met name geroepen Bezáleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda.

31Ex. 31:3.En de Geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk;

32En Ex. 31:4.om te bedenken vernuftigen arbeid, te werken in goud, en in zilver, en in koper,

33En Ex. 31:5.in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding; om te werken in alle vernuftige handwerk.

34Hij heeft hem ook in zijn hart gegeven anderen te onderwijzen, hem en Ahóliab, den zoon van Ahísamach, van den stam van Dan.

35Hij Ex. 26:1.heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk eens werkmeesters, en des allervernuftigsten handwerkers, en des borduurders in hemelsblauw, en in purper, in scharlaken, en in fijn linnen, en des wevers; makende alle werk, en bedenkende vernuftigen arbeid.