Galaten 6
De brief van de apostel Paulus aan de Galaten

HSV

Draag elkaars lasten

1Broeders, Rom. 14:1; 15:1; 1 Kor. 9:22ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.

2Matt. 11:29; Joh. 13:14; Rom. 15:1; 1 Thess. 5:14Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

3Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.

4Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.

5Ps. 62:13; Jer. 17:10; 32:19; Matt. 16:27; Rom. 2:6; 14:12; 1 Kor. 3:8; 2 Kor. 5:10; Openb. 2:23; 22:12Want ieder zal zijn eigen pak dragen.

6Rom. 15:27; 1 Kor. 9:11En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.

71 Kor. 6:10Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, Luk. 16:25want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.

8Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.

92 Thess. 3:13En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.

10Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar 1 Tim. 5:8vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Roem in Christus alleen. Zegenbede

11Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf:

12Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden.

13Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht, maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees.

14Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.

15Matt. 12:50; Joh. 15:14; 2 Kor. 5:16; Gal. 5:6; Kol. 3:11Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn,6:15 het onbesneden zijn - Letterlijk: de voorhuid. maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.

16Ps. 125:5En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God.

17Verder, laat niemand mij lastigvallen, 2 Kor. 4:10want ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam.

18De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.

6

Vermaning tot broederlijke liefde

1Broeders, Rom. 14:1. 15:1. 1 Kor. 9:22.indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.

2Matt. 11:29. Joh. 13:14. Rom. 15:1. 1 Thess. 5:14.Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

3Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.

4Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.

5Ps. 62:13. Jer. 17:10. 32:19. Matt. 16:27. Rom. 2:6. 14:12. 1 Kor. 3:8. 2 Kor. 5:10. Openb. 2:23. 22:12.Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.

6Rom. 15:27. 1 Kor. 9:11.En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.

71 Kor. 6:10.Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; Luk. 16:25.want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.

8Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

92 Thess. 3:13.Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.

10Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar 1 Tim. 5:8.meest aan de huisgenoten des geloofs.

11Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.

12Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.

13Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.

Christus' kruis onze enige roem

14Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

15Matt. 12:50. Joh. 15:14. 2 Kor. 5:16. Gal. 5:6. Kol. 3:11.Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.

16Ps. 125:5.En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.

17Voorts, niemand doe mij moeite aan; 2 Kor. 4:10.want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.

18De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.