Jeremia 22
Het boek van de profeet Jeremia

HSV

Profetie over het koningshuis na de dood van Josia

1Zo zegt de HEERE: Daal af naar het huis van de koning van Juda en spreek daar dit woord

2en zeg: Hoor het woord van de HEERE, koning van Juda, die zit op de troon van David, u, uw dienaren en uw volk, die door deze poorten binnenkomen,

3zo zegt de HEERE: Jer. 21:12Doe recht en gerechtigheid. Red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt. Buit een Jer. 7:6vreemdeling, een wees en een weduwe niet uit. Doe niemand geweld aan en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats.

4Want als u dit woord metterdaad zult doen, Jer. 17:25dan zullen door de poorten van dit huis koningen binnengaan die in Davids plaats zitten op zijn troon, rijdend op wagens en op paarden, hij, zijn dienaren en zijn volk.

5Maar als u naar deze woorden niet luistert, heb Ik bij Mijzelf gezworen, spreekt de HEERE, dat dit huis tot een puinhoop zal worden.

6Want zo zegt de HEERE over het huis van de koning van Juda:

Een Gilead bent u voor Mij,

de top van de Libanon –

voorwaar, Ik maak van u een woestijn,

onbewoonbare steden.

7Ik zal Jer. 15:6verdervers inzetten om tegen u te strijden,

ieder met zijn eigen gereedschap.

Zij zullen uw mooiste ceders omhakken

en in het vuur werpen.

8Dan zullen vele heidenvolken langs deze stad voorbijtrekken. Zij zullen tegen elkaar zeggen: Deut. 29:24; 1 Kon. 9:8Waarom heeft de HEERE zo gehandeld met deze grote stad?

9En zij zullen zeggen: Omdat zij het verbond van de HEERE, hun God, hebben verlaten, zich voor andere goden hebben neergebogen en die zijn gaan dienen.

10Ween niet over de dode, beklaag hem niet,

ween liever over wie weggegaan is,

want hij zal niet meer terugkeren

en zijn geboorteland zien.

11Want zo zegt de HEERE over Sallum, de zoon van Josia, de koning van Juda, die in de plaats van zijn vader Josia koning is geworden, die uit deze plaats is vertrokken: Hij zal daar niet meer terugkeren.

12Want in de plaats waarheen zij hem in ballingschap hebben gevoerd, daar zal hij sterven, en dit land zal hij niet meer zien.

13Wee Lev. 19:13; Deut. 24:14,15; Hab. 2:9hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid,

en zijn bovenvertrekken met onrecht,

die zijn naaste zonder te betalen laat werken

en hem zijn loon niet geeft.

14Die zegt: Ik zal voor mij een huis van grote afmetingen bouwen,

met ruime bovenvertrekken.

Hij hakt er voor zich vensters uit, overdekt het met cederhout

en beschildert het met rode kleuren.

15Wilt u koning zijn

door te wedijveren in cederhout?

Heeft niet uw vader gegeten en gedronken,

en recht en gerechtigheid gedaan?

Hem ging het toen goed!

16Hij behartigde de rechtszaak van de ellendige en de arme.

Toen ging het goed!

Is dat niet: Mij kennen?

spreekt de HEERE.

17Maar uw ogen en uw hart zijn op niets

dan op uw winstbejag uit,

op het vergieten van onschuldig bloed,

op onderdrukking en op uitbuiting, om dat te doen.

18Daarom, zo zegt de HEERE over Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda:

Jer. 16:4,5,6Zij zullen over hem geen rouw bedrijven:

Ach mijn broer, of: Ach zuster!

Zij zullen over hem geen rouw bedrijven:

Ach heer, of: Ach majesteit!

19Met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden:

men zal hem Jer. 15:3wegslepen en Jer. 36:30wegwerpen,

ver weg van de poorten van Jeruzalem.

20Klim op de Libanon, roep om hulp,

laat op de Basan uw stem klinken,

roep om hulp van Abarim af,

want al uw minnaars zijn gebroken!

21Ik sprak in uw zorgeloze rust tot u,

maar u zei: Ik wil Jer. 5:23; 7:23-28; 11:7,8; 13:10,11; 16:12; 17:23; 18:12; 19:15niet luisteren.

Dit is uw weg van uw jeugd af,

dat u niet naar Mijn stem geluisterd hebt.

22De wind zal al uw herders weiden,

uw minnaars zullen in gevangenschap gaan.

Ja, dan zult u beschaamd worden en te schande worden

vanwege al uw kwaad.

23U die zetelt op de Libanon,

genesteld in de ceders,

hoe zult u zuchten als weeën u overkomen,

smart als van een barende vrouw.

24Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, zelfs al was Chonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring aan Mijn rechterhand, toch zou Ik u daarvan afrukken,

25en u geven in de hand van hen die u naar het leven staan, en in de hand van hen voor wie u met schrik bevangen bent, namelijk in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, en in de hand van de Chaldeeën.De SV heeft deze idiomatische uitdrukking letterlijk vertaald met “iemands ziel zoeken”. Aangezien deze uitdrukking tegenwoordig nog maar door weinigen begrepen wordt, heeft de HSV ervoor gekozen deze uitdrukking idiomatisch te vertalen met “iemand naar het leven staan”. Het Hebreeuwse “nèfèsh” dat in de SV vaak ten onrechte met “ziel” is vertaald, kan overigens, afhankelijk van de context, ook heel goed vertaald worden met “leven”.

26Ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, wegwerpen naar een ander land waar u niet geboren bent, en daar zult u sterven.

27Naar het land waarnaar zij smachten22:27 smachten - Letterlijk: hun ziel opheffen. om daar terug te keren, daarheen zullen zij niet terugkeren.

28Is deze man, Chonia, een afgedankte, stukgeslagen kruik?

Of is hij een pot waaraan niemand waarde hecht?

Waarom zijn hij en zijn nageslacht weggeslingerd, ja, weggeworpen

naar een land dat zij niet kenden?

29Land, land, land,

hoor het woord van de HEERE!

30Zo zegt de HEERE:

Schrijf deze man in als kinderloos,

een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen.

Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn,

zitten op de troon van David en weer heersen in Juda.

22

1Alzo zegt de HEERE: Ga af in het huis des konings van Juda, en spreek aldaar dit woord.

2En zeg: Hoor het woord des HEEREN, gij koning van Juda, gij, die zit op Davids troon, gij, en uw knechten, en uw volk, die door deze poorten ingaan!

3Zo zegt de HEERE: Jer. 21:12.Doet recht en gerechtigheid, en redt den beroofde uit de hand des verdrukkers; en onderdrukt den Jer. 7:6.vreemdeling niet, den wees noch de weduwe; doet geen geweld en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats.

4Want indien gijlieden deze zaak ernstiglijk zult doen, Jer. 17:25.zo zullen door de poorten van dit huis koningen ingaan, zittende den David op zijn troon, rijdende op wagens en op paarden, hij, en zijn knechten, en zijn volk.

5Indien gij daarentegen deze woorden niet zult horen, zo heb Ik bij Mij gezworen, spreekt de HEERE, dat dit huis tot een woestheid worden zal.

6Want zo zegt de HEERE van het huis des konings van Juda: Gij zijt Mij een Gilead, een hoogte van Libanon; maar zo Ik u niet zette als een woestijn en onbewoonde steden!

7Want Ik zal Jer. 15:6.verdervers tegen u heiligen, elk met zijn gereedschap; die zullen uw uitgelezen cederen omhouwen, en in het vuur werpen.

8Dan zullen veel heidenen voorbij deze stad gaan, en zullen zeggen, een ieder tot zijn naaste: Deut. 29:24. 1 Kon. 9:8.Waarom heeft de HEERE alzo gedaan aan deze grote stad?

9En zij zullen zeggen: Omdat zij het verbond des HEEREN, huns Gods, hebben verlaten, en hebben zich voor andere goden nedergebogen, en die gediend.

Profetie over Sallum

10Weent niet over den dode, en beklaagt hem niet; weent vrij over dien, die weggegaan is, want hij zal nimmermeer wederkomen, dat hij het land zijner geboorte zie.

11Want zo zegt de HEERE van Sallum, den zoon van Josía, koning van Juda, die in de plaats van zijn vader Josía regeerde, die uit deze plaats is uitgegaan: Hij zal daar nimmermeer wederkomen.

12Maar in de plaats, waarhenen zij hem gevankelijk hebben weggevoerd, zal hij sterven, en dit land zal hij niet meer zien.

Profetie over Jójakim

13Wee Lev. 19:13. Deut. 24:14, 15. Hab. 2:9.dien, die zijn huis bouwt met ongerechtigheid, en zijn opperzalen met onrecht; die zijns naasten dienst om niet gebruikt, en geeft hen zijn arbeidsloon niet!

14Die daar zegt: Ik zal mij een zeer hoog huis bouwen, en doorluchtige opperzalen; en hij houwt zich vensteren uit, en het is bedekt met ceder, en aangestreken met menie.

15Zoudt gij regeren, omdat gij u mengt met den ceder? Heeft niet uw vader gegeten en gedronken, en recht en gerechtigheid gedaan, en het ging hem toen wel?

16Hij heeft de rechtzaak des ellendigen en nooddruftigen gericht, toen ging het hem wel; is dat niet Mij te kennen? spreekt de HEERE.

17Maar uw ogen en uw hart zijn niet dan op uw gierigheid, en op onschuldig bloed, om dat te vergieten, en op verdrukking en overlast, om die te doen.

18Daarom zegt de HEERE alzo van Jójakim, zoon van Josía, koning van Juda: Jer. 16:4, 5, 6.Zij zullen hem niet beklagen: Och mijn broeder! of, och zuster! Zij zullen hem niet beklagen: Och, heer! of, och zijn majesteit!

19Met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden; men zal hem Jer. 15:3.slepen en daarhenen Jer. 36:30.werpen, verre weg van de poorten van Jeruzalem.

20Klim op den Libanon en roep, en verhef uw stem op den Basan; roep ook van de veren; maar al uw liefhebbers zijn verbroken.

21Ik sprak u aan in uw groten voorspoed, maar gij zeidet: Ik zal Jer. 5:23. 7:23-28. 11:7, 8. 13:10, 11. 16:12. 17:23. 18:12. 19:15.niet horen. Dit is uw weg van uw jeugd af, dat gij Mijner stem niet hebt gehoorzaamd.

22De wind zal al uw herders weiden, en uw liefhebbers zullen in de gevangenis gaan; dan zult gij zekerlijk beschaamd en te schande worden, vanwege al uw boosheid.

23O gij, die nu op den Libanon woont, en in de cederen nestelt! hoe begenadigd zult gij zijn, als u de smarten zullen aankomen, het wee als ener barende vrouw!

24Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE, ofschoon Chónia, de zoon van Jójakim, den koning van Juda, een zegelring ware aan Mijn rechterhand, zo zal Ik u toch van daar wegrukken.

25En Ik zal u geven in de hand dergenen, die uw ziel zoeken, en in de hand dergenen, voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadrézar, den koning van Babel, en in de hand der Chaldeeën.

26En Ik zal u, en uw moeder, die u gebaard heeft, uitwerpen in een ander land, waarin gijlieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven.

27En in het land, naar hetwelk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarhenen zullen zij niet wederkomen.

28Is dan deze man Chónia een veracht, verstrooid, afgodisch beeld? Of is hij een vat, waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja, weggeworpen in een land, dat zij niet kennen?

29O land, land, land! hoor des HEEREN woord!

30Zo zegt de HEERE: Schrijft dezen zelfden man kinderloos, een man, die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen; want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op den troon Davids, en heersende meer in Juda.