Jesaja 2
Jesaja 2
Het boek van de profeet Jesaja
HSV

Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem

1Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

2Het zal in het laatste der dagen geschieden

dat Micha 4:1de berg van het huis van de HEERE vast zal staan

als de hoogste van de bergen,2:2 als de hoogste van de bergen - Letterlijk: in het hoofd van de bergen.

en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,

en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

3Vele volken zullen gaan en zeggen:

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,

naar het huis van de God van Jakob;

dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,

en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Want Ps. 110:2uit Sion zal de wet uitgaan,

en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

4Hij zal oordelen tussen de heidenvolken

en veel volken vonnissen.

En zij zullen hun Joël 3:10zwaarden omsmeden tot ploegscharen

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.

Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

5Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

De dag van de HEERE

6Maar U hebt Uw volk verlaten,

het huis van Jakob,

want zij zijn vol goddeloosheid uit het Oosten,

en zij duiden wolken, net als de Filistijnen,

en met buitenlanders2:6 buitenlanders - Letterlijk: zonen van buitenlanders. slaan zij de handen ineen.

7Hun land is vol zilver en goud,

en er komt geen einde aan hun schatten.

Hun land is vol paarden,

en er komt geen einde aan hun wagens.

8Hun land is vol afgoden;

voor het werk van hun handen buigen zij zich neer,

voor wat hun vingers gemaakt hebben.

9Zo bukt zich de gewone man en vernedert zich de man van aanzien.

Vergeef het hun niet!

10Ga de rotskloof in,

verberg u in het stof

uit angst voor de HEERE

en vanwege de glorie van Zijn majesteit.

11Jes. 5:15De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden,

en de trots van de mannen zal neergebogen worden.

Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.

12Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn

tegen al wie hoogmoedig en trots is,

tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden;

13tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven,

en tegen alle eiken van Basan,

14tegen al de hoge bergen

en tegen al de verheven heuvels,

15tegen elke hoge toren

en tegen elke vestingmuur,

16tegen alle schepen van Tarsis

en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading.

17De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden

en de trots van de mannen zal neergebogen worden.

Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.

18En de afgoden – ze vergaan volkomen.

19Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan

en de holen in de grond,

uit angst voor de HEERE

en vanwege de glorie van Zijn majesteit,

als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

20Op die dag zal de mens

zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden,

die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen,

voor de ratten2:20 de ratten - De betekenis van dit woord is onduidelijk. Waarschijnlijk is dit een dier geweest dat lijkt op een rat en een mol. en de vleermuizen werpen.

21Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan

en de kloven in de rotsen,

uit angst voor de HEERE,

en vanwege de glorie van Zijn majesteit,

als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

22Zie voor uzelf dan af van de mens

– in zijn neus heeft hij slechts adem –

want als wat is hij eigenlijk te beschouwen?

2

Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem

1Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

2En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Micha 4:1.de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

3En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want Ps. 110:2.uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

4En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun Joël 3:10.zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.

5Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen in het licht des HEEREN.

Het gericht over het afgodische Israël

6Maar Gij hebt Uw volk, het huis van Jakob, verlaten, want zij zijn vervuld met goddeloosheid, meer dan het oosten, en zij zijn guichelaars gelijk de Filistijnen, en aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen.

7En hun land is vervuld met zilver en goud, en hunner schatten is geen einde; hun land is ook vervuld met paarden, en hunner wagenen is geen einde.

8Ook is hun land vervuld met afgoden; voor het werk hunner handen buigen zij zich neder, voor hetgeen hun vingeren gemaakt hebben.

9Daar bukt zich de gemene man, en de aanzienlijke man vernedert zich; daarom zult Gij het hun niet vergeven.

10Ga in den rotssteen, en verberg u in het stof, vanwege den schrik des HEEREN, en om de heerlijkheid Zijner majesteit.

11Jes. 5:15.De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden; en de HEERE alleen zal in dien dag verheven zijn.

12Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde;

13En tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon, en tegen alle eiken van Basan;

14En tegen alle hoge bergen, en tegen alle verhevene heuvelen;

15En tegen allen hogen toren, en tegen allen vasten muur;

16En tegen alle schepen van Tarsis, en tegen alle gewenste schilderijen.

17En de hoogheid der mensen zal gebogen, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden; en de HEERE alleen zal in die dag verheven zijn.

18En elkeen der afgoden zal ganselijk vergaan.

19Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te verschrikken.

20In dien dag zal de mens zijn zilveren afgoden, en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen;

21Gaande in de reten der rotsen, en in de kloven der steenrotsen, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te verschrikken.

22Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?