Johannes 9
Johannes 9
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes
HSV

De genezing van de blindgeborene

1En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.

2En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?

3Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, Joh. 11:4maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.

4Joh. 5:19Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.

5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik Jes. 42:6; Luk. 2:32; Joh. 1:9; 8:12; 12:35,46; Hand. 13:47het Licht der wereld.

6Nadat Hij dit gezegd had, Mark. 8:23spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde,

7en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.

8De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat Hand. 3:2te bedelen?

9Anderen zeiden: Hij is het; en weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het.

10Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend?

11Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende.

12Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet.

13Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën.

14Matt. 12:1; Mark. 2:23; Luk. 6:1; Joh. 5:9En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.

Miskenning door de Joodse leiders

15Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie.

16Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij neemt de sabbat niet in acht. Anderen zeiden: Vers 33; Joh. 3:2Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? Joh. 7:12; 10:19En er was verdeeldheid onder hen.

17Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: Luk. 7:16; 24:19; Joh. 4:19; 6:14Hij is een Profeet.

18De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was.

19En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij dan nu zien?

20Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is,

21maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken.

22Dit zeiden zijn ouders Joh. 7:13; 12:42omdat zij bevreesd waren voor de Joden; Joh. 12:42want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden.

23Daarom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen, vraag het hemzelf.

24Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: Joz. 7:19Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is.

25Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.

26En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?

27Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden?

28Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes.

29Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van Deze weten wij niet waar Hij vandaan komt.

30De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar Hij vandaan komt en dat Hij wel mijn ogen geopend heeft.

31Spr. 15:29; 28:9; Jes. 1:15; Micha 3:4En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij.

32Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft.

33Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen.

34Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit.

35Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God?

36Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?

37En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt Joh. 4:26én Die met u spreekt, Die is het.

38En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

39En Jezus zei: Joh. 3:17; 12:47Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, Matt. 13:13opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.

40En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind?

41Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.

9

Genezing van een blindgeborene

1En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af.

2En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?

3Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, Joh. 11:4.maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.

4Joh. 5:19.Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.

5Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik Jes. 42:6. Luk. 2:32. Joh. 1:9. 8:12. 12:35, 46. Hand. 13:47.het Licht der wereld.

6Dit gezegd hebbende, Mark. 8:23.spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden;

7En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Silóam (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende.

8De geburen dan, en die hem te voren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat Hand. 3:2.en bedelde?

9Anderen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het.

10Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend?

11Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Silóam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende.

12Zij dan zeiden tot hem: Waar is Die? Hij zeide: Ik weet het niet.

13Zij brachten hem tot de farizeeën, hem namelijk, die te voren blind geweest was.

14Matt. 12:1. Mark. 2:23. Luk. 6:1. Joh. 5:9.En het was sabbat, als Jezus het slijk maakte, en zijn ogen opende.

15De farizeeën dan vraagden hem ook wederom, hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, en ik wies mij, en ik zie.

16Sommigen dan uit de farizeeën zeiden: Deze Mens is van God niet, want Hij houdt den sabbat niet. Anderen zeiden: Vers 33. Joh. 3:2.Hoe kan een mens, die een zondaar is, zulke tekenen doen? Joh. 7:12. 10:19.En er was tweedracht onder hen.

17Zij zeiden wederom tot den blinde: Gij, wat zegt gij van Hem; dewijl Hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Luk. 7:16. 24:19. Joh. 4:19. 6:14.Hij is een Profeet.

18De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij blind geweest was, en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgenen, die ziende geworden was.

19En zij vraagden hun, zeggende: Is deze uw zoon, welken gij zegt, dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu?

20Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten, dat deze onze zoon is, en dat hij blind geboren is;

21Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet; of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet; hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven; hij zal van zichzelven spreken.

22Dit zeiden zijn ouders, Joh. 7:13. 12:42.omdat zij de Joden vreesden; Joh. 12:42.want de Joden hadden alrede te zamen een besluit gemaakt, zo iemand Hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden.

23Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven.

24Zij dan riepen voor de tweede maal den mens, die blind geweest was, en zeiden tot hem: Joz. 7:19.Geef God de eer; wij weten, dat deze Mens een zondaar is.

25Hij dan antwoordde en zeide: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie.

26En zij zeiden wederom tot hem: Wat heeft Hij u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?

27Hij antwoordde hun: Ik heb het u alrede gezegd, en gij hebt het niet gehoord; wat wilt gij het wederom horen? Wilt gijlieden ook Zijn discipelen worden?

28Zij gaven hem dan scheldwoorden, en zeiden: Gij zijt Zijn discipel; maar wij zijn discipelen van Mozes.

29Wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft; maar Dezen weten wij niet, van waar Hij is.

30De mens antwoordde, en zeide tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet, van waar Hij is, en nochtans heeft Hij mijn ogen geopend.

31Spr. 15:29. 28:9. Jes. 1:15. Micha 3:4.En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij.

32Van alle eeuw is het niet gehoord, dat iemand eens blindgeborenen ogen geopend heeft.

33Indien Deze van God niet ware, Hij zou niets kunnen doen.

34Zij antwoordden, en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren, en leert gij ons? En zij wierpen hem uit.

35Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God?

36Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?

37En Jezus zeide tot hem: En gij hebt Hem gezien, Joh. 4:26.en Die met u spreekt, Dezelve is het.

38En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

39En Jezus zeide: Joh. 3:17. 12:47.Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, Matt. 13:13.opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden.

40En dit hoorden enigen uit de farizeeën, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind?

41Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu gij zegt: Wij zien; zo blijft dan uw zonde.