Leviticus 19
Leviticus 19
Het derde boek van Mozes Leviticus
HSV

Huiselijke en burgerlijke wetten

1De HEERE sprak tot Mozes:

2Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Lev. 11:44; 20:7,26; 1 Petr. 1:16Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.

3Ex. 20:12Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Ex. 31:13; Lev. 26:2Mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God.

4U mag u niet tot de afgoden wenden en Ex. 34:17voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de HEERE, uw God.

5Wanneer u nu een dankoffer aan de HEERE brengt, moet u dat zo brengen dat u voor Hem welgevallig bent.

6Lev. 7:16Op de dag van uw offer en op de volgende dag mag het gegeten worden, maar wat tot de derde dag overblijft, moet met vuur verbrand worden.

7Maar als het toch op de derde dag gegeten wordt, is het onrein vlees. Het zal u niet ten goede komen.

8Wie het namelijk eet, moet zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige van de HEERE ontheiligd heeft. Daarom moet die persoon van zijn volksgenoten worden afgesneden.

9Lev. 23:22; Deut. 24:19Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen.

10U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God.

11Ex. 20:15U mag niet stelen, u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen.

12Ex. 20:7; Deut. 5:11U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE.

13U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het Deut. 24:14; Jak. 5:4arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen.

14U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE.

15U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, Deut. 1:17; 16:19; Spr. 24:23u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken.19:15 geen partij trekken … voortrekken - Letterlijk: het gezicht van de arme niet verheffen en het gezicht van de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen.

16Ex. 23:1U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE.

171 Joh. 2:9,11; 3:15U mag in uw hart uw broeder niet haten. Matt. 18:15; Luk. 17:3U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt.

18Matt. 5:39,44; Luk. 6:27; Rom. 12:19; 1 Kor. 6:7; 1 Thess. 5:15; 1 Petr. 3:9U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar Matt. 5:43; 22:39; Rom. 13:9; Gal. 5:14; Jak. 2:8u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

19U moet Mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren, Deut. 22:9uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien, en een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen.

20En wanneer een man met een vrouw geslapen heeft en gemeenschap met haar gehad heeft,19:20 en … gehad heeft - Letterlijk: de bijligging van zaad. terwijl zij als slavin voor een andere man bestemd is en nog niet daadwerkelijk vrijgekocht of vrijgelaten is, dan moet er straf komen. Zij mogen niet gedood worden, want zij was nog niet in vrijheid gesteld.

21Hij moet dan zijn schuldoffer voor de HEERE bij de ingang van de tent van ontmoeting brengen, een ram als schuldoffer.

22Dan zal de priester met de ram van het schuldoffer verzoening voor hem doen voor het aangezicht van de HEERE over zijn zonde, die hij begaan heeft, en hem zal vergeving worden geschonken van zijn zonde, die hij begaan heeft.

23Wanneer u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u de vruchten ervan als verboden beschouwen.19:23 als verboden beschouwen - Letterlijk: zijn voorhuid besnijden. Drie jaar lang zullen ze voor u verboden zijn, er mag niet van gegeten worden.

24Maar in het vierde jaar zullen alle vruchten ervan heilig zijn, tot lofzegging voor de HEERE.

25En in het vijfde jaar mag u de vruchten ervan eten om de opbrengst ervan voor u te vermeerderen. Ik ben de HEERE, uw God.

26U mag niets eten met het bloed er nog in. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden.

27Lev. 21:5U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen.

28Deut. 14:1U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de HEERE.

29U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt.

30U moet Mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor Mijn heiligdom. Ik ben de HEERE.

31Lev. 20:6U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.

32U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de HEERE.

33Ex. 22:21Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten.

34De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.

35U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat.

36Spr. 11:1; 16:11; 20:10U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa19:36 Een efa is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter. en een zuivere hin.19:36 Een hin is vermoedelijk ongeveer 6 liter. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft.

37U moet al Mijn verordeningen en al Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de HEERE.

19

Huiselijke en burgerlijke wetten

1Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Lev. 11:44. 20:7, 26. 1 Petr. 1:16.Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!

3Ex. 20:12.Want ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen, en Ex. 31:13. Lev. 26:2.Mijn sabbatten houden; Ik ben de HEERE, uw God!

4Gij zult u tot de afgoden niet keren, en Ex. 34:17.u geen gegoten goden maken; Ik ben de HEERE, uw God!

5En wanneer gij een dankoffer den HEERE offeren zult, naar uw welgevallen zult gij dat offeren.

6Lev. 7:16.Op den dag van uw offeren, en des anderen daags, zal het gegeten worden; maar wat tot op den derden dag overblijft zal met vuur verbrand worden.

7En zo het op den derden dag enigszins gegeten wordt, het is een afgrijselijk ding, het zal niet aangenaam zijn.

8En zo wie dat eet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des HEEREN ontheiligd heeft; daarom zal dezelve ziel, uit haar volken uitgeroeid worden.

9Lev. 23:22. Deut. 24:19.Als gij ook den oogst uws lands inoogsten zult, gij zult den hoek uws velds niet ganselijk afoogsten, en dat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen.

10Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgevallen beziën van uw wijngaard niet opzamelen; den arme en den vreemdeling zult gij die overlaten; Ik ben de HEERE, uw God!

11Ex. 20:15.Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.

12Ex. 20:7. Deut. 5:11.Gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt den Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben de HEERE.

13Gij zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven; des Deut. 24:14. Jak. 5:4.dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan den morgen.

14Gij zult den dove niet vloeken, en voor het aangezicht des blinden geen aanstoot zetten; maar gij zult voor uw God vrezen; Ik ben de HEERE!

15Gij zult geen onrecht doen in het gericht; Deut. 1:17. 16:19. Spr. 24:23.gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen, noch het aangezicht des groten voortrekken; in gerechtigheid zult gij uw naaste richten.

16Ex. 23:1.Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken; gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste; Ik ben de HEERE!

171 Joh. 2:9, 11. 3:15.Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; Matt. 18:15. Luk. 17:3.gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.

18Matt. 5:39, 44. Luk. 6:27. Rom. 12:19. 1 Kor. 6:7. 1 Thess. 5:15. 1 Petr. 3:9.Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar Matt. 5:43. 22:39. Rom. 13:9. Gal. 5:14. Jak. 2:8.gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!

19Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeërlei aard uwer beesten laten samen te doen hebben; Deut. 22:9.uwen akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien, en een kleed van tweeërlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.

20En wanneer een man, door bijligging des zaads, bij een vrouw zal gelegen hebben, die een dienstmaagd is, bij den man versmaad, en geenszins gelost is, en haar geen vrijheid is gegeven; die zullen gegeseld worden; zij zullen niet gedood worden; want zij was niet vrij gemaakt.

21En hij zal zijn schuldoffer den HEERE aan de deur van de tent der samenkomst brengen, een ram ten schuldoffer.

22En de priester zal met den ram des schuldoffers, voor hem over zijn zonde, die hij gezondigd heeft, voor het aangezicht des HEEREN verzoening doen; en hem zal vergeving geschieden van zijn zonde, die hij gezondigd heeft.

23Als gij ook in dat land gekomen zult zijn, en alle geboomte ter spijze geplant zult hebben, zo zult gij de voorhuid daarvan, deszelfs vrucht, besnijden; drie jaren zal het u onbesneden zijn, daarvan zal niet gegeten worden.

24Maar in het vierde jaar zal al zijn vrucht een heilig ding zijn, ter lofzegging voor den HEERE.

25En in het vijfde jaar zult gij deszelfs vrucht eten, om het inkomen daarvan voor u te vermeerderen; Ik ben de HEERE, uw God!

26Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij plegen.

27Lev. 21:5.Gij zult de hoeken uws hoofds niet rond afscheren; ook zult gij de hoeken uws baards niet verderven.

28Deut. 14:1.Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de HEERE!

29Gij zult uw dochter niet ontheiligen, haar ter hoererij houdende; opdat het land niet hoerere, en het land met schandelijke daden vervuld worde.

30Gij zult Mijn sabbatten houden, en Mijn heiligdom zult gij vrezen; Ik ben de HEERE!

31Lev. 20:6.Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben de HEERE, uw God!

32Voor het grauwe haar zult gij opstaan, en zult het aangezicht des ouden vereren; en gij zult vrezen voor uw God; Ik ben de HEERE!

33Ex. 22:21.En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken.

34De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God!

35Gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht, of met de maat.

36Spr. 11:1. 16:11. 20:10.Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, een rechte efa, en een rechte hin; Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb!

37Daarom zult gij al Mijn inzettingen en al Mijn rechten onderhouden, en zult ze doen; Ik ben de HEERE!