Lukas 23
Lukas 23
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas
HSV

Jezus voor Pilatus

1En Matt. 27:2; Mark. 15:1; Joh. 18:28de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar Pilatus.

2En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben ontdekt dat Deze het volk afvallig maakt, en Matt. 17:25; 22:21; Mark. 12:17; Luk. 20:25; Rom. 13:7dat Hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat Hij van Zichzelf Hand. 17:7zegt dat Hij Christus, de Koning, is.

3Matt. 27:11; Mark. 15:2; Joh. 18:33Toen vroeg Pilatus Hem: U bent de Koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: U zegt het.

4Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind geen schuld in deze Mens.

5Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden: Hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen Hij begon in Galilea tot hiertoe.

6Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die Mens een Galileeër was.

7Luk. 3:1En toen hij te weten kwam dat Hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij Hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was.

Jezus voor Herodes

8Luk. 9:7En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden.

9En hij ondervroeg Hem met veel woorden, maar Hij antwoordde hem niets.

10En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden Hem heftig te beschuldigen.

11En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem gehoond en bespot had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om en stuurde Hem terug naar Pilatus.

12Hand. 4:27En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar; voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar.

Barabbas losgelaten

13Matt. 27:23; Mark. 15:14; Joh. 18:38; 19:4Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen:

14U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u Hem beschuldigt.

15Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient.

16Ik zal Hem dan straffen en loslaten.

17Matt. 27:15; Mark. 15:6; Joh. 18:39Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten.Dit vers komt niet in alle Griekse manuscripten voor.

18Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Hand. 3:14Weg met Deze, en laat voor ons Barabbas los.

19Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had, en om een moord in de gevangenis geworpen was.

20Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten.

21Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem.

22Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en loslaten.

23Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand.

24Matt. 27:26; Mark. 15:15; Joh. 19:16En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd.

25En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil.

Jezus op weg naar Golgotha

26Matt. 27:32; Mark. 15:21En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.

27En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem beklaagden.

28En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen,

29want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben.

30Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Jes. 2:19; Hos. 10:8; Openb. 6:16; 9:6Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.

31Jer. 25:29; 1 Petr. 4:17Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?

32Joh. 19:18En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met Hem ter dood gebracht te worden.

De kruisiging

33Matt. 27:33,38; Mark. 15:22; Joh. 19:18Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.

34En Jezus zei: Hand. 7:60; 1 Kor. 4:12Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ps. 22:19; Matt. 27:35; Mark. 15:24; Joh. 19:23En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.

35En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook Matt. 27:39; Mark. 15:29hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.

36En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn.

37En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf.

38Matt. 27:37; Mark. 15:26; Joh. 19:19En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.

39En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.

40Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?

41En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

42En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.

43En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Jezus' dood

44Matt. 27:45; Mark. 15:33En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe.

45En de zon werd verduisterd Matt. 27:51; Mark. 15:38en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.

46En Jezus riep met luide stem en zei: Ps. 31:6; Matt. 27:50; Mark. 15:37; Joh. 19:30; Hand. 7:59Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

47Matt. 27:54; Mark. 15:39Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.

48En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen.

De begrafenis

49En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.

50Matt. 27:57; Mark. 15:43; Joh. 19:38En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man.

51Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het Koninkrijk van God.

52Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.

53En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen Matt. 12:40; 26:12; 27:59; Mark. 15:46en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was.

54En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat brak aan.

55En ook de vrouwen Luk. 8:2die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd.

56En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.

23

Jezus voor Pilatus

1En Matt. 27:2. Mark. 15:1. Joh. 18:28.de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus.

2En zij begonnen Hem te beschuldigen, zeggende: Wij hebben bevonden, dat Deze het volk verkeert, en Matt. 17:25. 22:21. Mark. 12:17. Luk. 20:25. Rom. 13:7.verbiedt den keizer schattingen te geven, Hand. 17:7.zeggende, dat Hij Zelf Christus, de Koning is.

3Matt. 27:11. Mark. 15:2. Joh. 18:33.En Pilatus vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het.

4En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in dezen Mens.

5En zij hielden te sterker aan, zeggende: Hij beroert het volk, lerende door geheel Judéa, begonnen hebbende van Galiléa tot hier toe.

6Als nu Pilatus van Galiléa hoorde, vraagde hij, of die Mens een Galileeër was;

7Luk. 3:1.En verstaande, dat Hij uit het gebied van Heródes was, zond hij Hem heen tot Heródes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was.

Jezus voor Heródes

8Luk. 9:7.En als Heródes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien, omdat hij veel van Hem hoorde; en hoopte enig teken te zien, dat van Hem gedaan zou worden.

9En hij vraagde Hem met vele woorden; doch Hij antwoordde hem niets.

10En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk.

11En Heródes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot Pilatus.

12Hand. 4:27.En op denzelfde dag werden Pilatus en Heródes vrienden met elkander; want zij waren te voren in vijandschap de een tegen den anderen.

Bar-abbas losgelaten

13Matt. 27:23. Mark. 15:14. Joh. 18:38. 19:4.En als Pilatus de overpriesters, en de oversten, en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen:

14Gij hebt dezen Mens tot mij gebracht, als een, die het volk afkerig maakt; en ziet, ik heb Hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en heb in dezen Mens geen schuld gevonden, van hetgeen daar gij Hem mede beschuldigt;

15Ja, ook Heródes niet; want ik heb ulieden tot hem gezonden, en ziet, er is van Hem niets gedaan, dat des doods waardig is.

16Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.

17Matt. 27:15. Mark. 15:6. Joh. 18:39.En hij moest hun op het feest een loslaten.

18Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Hand. 3:14.Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.

19Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en om een doodslag, in de gevangenis geworpen.

20Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten.

21Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem!

22En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.

23Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende, dat Hij zou gekruist worden; en hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger.

24Matt. 27:26. Mark. 15:15. Joh. 19:16.En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou.

25En hij liet hun los dengene, die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geëist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil.

Jezus op weg naar Golgotha

26Matt. 27:32. Mark. 15:21.En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyréne, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

27En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.

28En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.

29Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.

30Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Jes. 2:19. Hos. 10:8. Openb. 6:16. 9:6.Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.

31Jer. 25:29. 1 Petr. 4:17.Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?

32Joh. 19:18.En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.

De kruisiging

33Matt. 27:33, 38. Mark. 15:22. Joh. 19:18.En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter-, en den ander ter linkerzijde.

34En Jezus zeide: Hand. 7:60. 1 Kor. 4:12.Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. Ps. 22:19. Matt. 27:35. Mark. 15:24. Joh. 19:23.En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

35En het volk stond en zag het aan. En ook Matt. 27:39. Mark. 15:29.de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

36En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik;

37En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.

38Matt. 27:37. Mark. 15:26. Joh. 19:19.En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING DER JODEN.

39En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.

40Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?

41En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

42En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.

43En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Jezus' dood

44Matt. 27:45. Mark. 15:33.En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

45En de zon werd verduisterd, Matt. 27:51. Mark. 15:38.en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.

46En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Ps. 31:6. Matt. 27:50. Mark. 15:37. Joh. 19:30. Hand. 7:59.Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

47Matt. 27:54. Mark. 15:39.Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.

48En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten.

De begrafenis

49En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galiléa, en zagen dit aan.

50Matt. 27:57. Mark. 15:43. Joh. 19:38.En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man,

51(Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel) van Arimathéa, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte;

52Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.

53En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, Matt. 12:40. 26:12. 27:59. Mark. 15:46.en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.

54En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.

55En ook de vrouwen, Luk. 8:2.die met Hem gekomen waren uit Galiléa, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.

56En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.