Lukas 6
Lukas 6
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas
HSV

Aren plukken op de sabbat

1En Deut. 23:25; Matt. 12:1; Mark. 2:23het gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest6:1 de tweede sabbat na het Paasfeest - Letterlijk: de tweede-eerste sabbat. dat Hij door de korenvelden ging; en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op.

2Sommigen van de Farizeeën zeiden tegen hen: Waarom doet u Ex. 20:10wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat?

3Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hebt u ook dat niet gelezen wat 1 Sam. 21:6David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren?

4Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten Lev. 24:9dan alleen de priesters?

5En Hij zei tegen hen: Matt. 12:8; Mark. 2:28De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.

De tweede genezing op de sabbat

6Matt. 12:9; Mark. 3:1Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was.

7De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen.

8Maar Hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand: Sta op en ga in het midden staan; en hij stond op en ging daar staan.

9Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens6:9 mens - Letterlijk: ziel. te behouden of om te laten komen?

10En nadat Hij hen allen rondom aangekeken had, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. Hij deed dat 1 Kon. 13:6en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere.

11Zij waren vol woede en spraken er met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen.

De roeping van de twaalf discipelen

12Matt. 14:23Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.

13Matt. 10:1; Mark. 3:13; 6:7; Luk. 9:1En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:

14Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;

15Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,

16Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

De toeloop van de menigte

17Matt. 4:25; Mark. 3:7En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon,

18die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen.

19En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, Mark. 5:30want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.

De zaligsprekingen

20Matt. 5:2En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.

21Jes. 65:13Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Jes. 61:3; 66:10Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen.

22Matt. 5:11; 1 Petr. 2:19; 3:14; 4:14Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

23Hand. 5:41Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hand. 7:51Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten.

24Amos 6:1,8Maar wee u, rijken, want u hebt uw troost al.

25Jes. 65:13Wee u, die verzadigd bent, want u zult hongerlijden. Wee u die nu lacht, Jak. 4:9; 5:1want u zult treuren en huilen.

26Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten.

Heb uw vijanden lief

27Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Ex. 23:4; Spr. 25:21; Matt. 5:44; Rom. 12:20; 1 Kor. 4:12Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.

28Zegen hen die u vervloeken, en Luk. 23:34; Hand. 7:60bid voor hen die u belasteren.

291 Kor. 6:7Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.

30Deut. 15:7; Matt. 5:42Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.

31Matt. 7:12En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.

32Matt. 5:46En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

33En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.

34Deut. 15:8; Matt. 5:42En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.

35Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u Matt. 5:45kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

36Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

De splinter en de balk

37Matt. 7:1; Rom. 2:1; 1 Kor. 4:5Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.

38Spr. 10:22; 19:17Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, Matt. 7:2; Mark. 4:24want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

39Hij sprak tot hen een gelijkenis: Jes. 42:19; Matt. 15:14Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?

40Matt. 10:24; Joh. 13:16; 15:20Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.

41Matt. 7:3Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

42Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, Spr. 18:17haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.

De boom en zijn vruchten

43Matt. 7:17; 12:33Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt.

44Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Matt. 7:16Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken.

45Matt. 12:35De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, Matt. 12:34want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

De wijze en de dwaze bouwer

46Mal. 1:6; Matt. 7:21; 25:11; Luk. 13:25; Rom. 2:13; Jak. 1:22Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?

47Matt. 7:24Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is.

48Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd.

49Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot.

6

Jezus en de sabbat

1En Deut. 23:25. Matt. 12:1. Mark. 2:23.het geschiedde op den tweeden eersten sabbat, dat Hij door het gezaaide ging; en Zijn discipelen plukten aren, en aten ze, die wrijvende met de handen.

2En sommigen der farizeeën zeiden tot hen: Waarom doet gij, Ex. 20:10.wat niet geoorloofd is te doen op de sabbatten?

3En Jezus, hun antwoordende, zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk 1 Sam. 21:6.David deed, wanneer hem hongerde, en dengenen, die met hem waren?

4Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, en de toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven dengenen, die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten, Lev. 24:9.dan alleen den priesteren.

5En Hij zeide tot hen: Matt. 12:8. Mark. 2:28.De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.

Genezing van een verdorde hand

6Matt. 12:9. Mark. 3:1.En het geschiedde ook op een anderen sabbat, dat Hij in de synagoge ging, en leerde. En daar was een mens, en zijn rechterhand was dor.

7En de schriftgeleerden en de farizeeën namen Hem waar, of Hij op den sabbat genezen zou; opdat zij enige beschuldiging tegen Hem mochten vinden.

8Doch Hij kende hun gedachten, en zeide tot den mens, die de dorre hand had: Rijs op, en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde, stond over einde.

9Zo zeide dan Jezus tot hen: Ik zal u vragen: Wat is geoorloofd op de sabbatten, goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te verderven?

10En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij deed alzo; 1 Kon. 13:6.en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.

11En zij werden vervuld met uitzinnigheid, en spraken samen met elkander, wat zij Jezus doen zouden.

Verkiezing der twaalven

12Matt. 14:23.En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.

13Matt. 10:1. Mark. 3:13. 6:7. Luk. 9:1.En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde:

14Namelijk Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andréas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholoméüs;

15Matthéüs en Thomas, Jakobus, den zoon van Alféüs, en Simon genaamd Zelótes;

16Judas, den broeder van Jakobus, en Judas Iskáriot, die ook de verrader geworden is.

De bergrede

17Matt. 4:25. Mark. 3:7.En met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een vlakke plaats, en met Hem de schare Zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judéa en Jeruzalem, en van den zeekant van Tyrus en Sidon;

18Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren; en zij werden genezen.

19En al de schare zocht Hem aan te raken; Mark. 5:30.want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.

20Matt. 5:2.En Hij, Zijn ogen opslaande over Zijn discipelen, zeide: Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.

21Jes. 65:13.Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Jes. 61:3. 66:10.Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.

22Matt. 5:11. 1 Petr. 2:19. 3:14. 4:14.Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil.

23Hand. 5:41.Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; Hand. 7:51.want hun vaders deden desgelijks den profeten.

24Amos 6:1, 8.Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg.

25Jes. 65:13.Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, Jak. 4:9. 5:1.want gij zult treuren en wenen.

26Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks den valsen profeten.

27Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Ex. 23:4. Spr. 25:21. Matt. 5:44. Rom. 12:20. 1 Kor. 4:12.Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten.

28Zegent degenen, die u vervloeken, en Luk. 23:34. Hand. 7:60.bidt voor degenen, die u geweld doen.

291 Kor. 6:7.Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.

30Deut. 15:7. Matt. 5:42.Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet weder.

31Matt. 7:12.En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.

32Matt. 5:46.En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben.

33En indien gij goed doet dengenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde.

34Deut. 15:8. Matt. 5:42.En indien gij leent dengenen, van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaren, opdat zij evengelijk weder mogen ontvangen.

35Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult Matt. 5:45.kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen.

36Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.

37Matt. 7:1. Rom. 2:1. 1 Kor. 4:5.En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.

38Spr. 10:22. 19:17.Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; Matt. 7:2. Mark. 4:24.want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.

39En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Jes. 42:19. Matt. 15:14.Kan ook wel een blinde een blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen?

40Matt. 10:24. Joh. 13:16. 15:20.De discipel is niet boven zijn meester; maar een iegelijk volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester.

41Matt. 7:3.En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet?

42Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! Spr. 18:17.doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is.

43Matt. 7:17. 12:33.Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt;

44Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend; Matt. 7:16.want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen.

45Matt. 12:35.De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; Matt. 12:34.want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond.

46Mal. 1:6. Matt. 7:21. 25:11. Luk. 13:25. Rom. 2:13. Jak. 1:22.En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?

47Matt. 7:24.Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is.

48Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en legde het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond.

49Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot.