Psalm 147
Psalm 147
Het boek Psalmen
HSV

De HEERE zorgt voor Zijn volk

1Halleluja!

Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,

want dat is lieflijk.

Ps. 33:1Hem past een lofzang!

2De HEERE bouwt Jeruzalem weer op,

Hij verzamelt Israëls verdrevenen.

3Hij geneest de gebrokenen van hart,

Hij Ex. 15:26; Job 5:18verbindt hen in hun leed.

4Jes. 40:26Hij telt het aantal sterren,

Hij noemt ze alle bij hun naam.

5Onze Heere is groot en geweldig in kracht,

Zijn inzicht is onmetelijk.

6De HEERE houdt de zachtmoedigen staande,

de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.

7Zing voor de HEERE een beurtzang met dankzegging,

zing psalmen voor onze God met de harp,

8Hos. 2:20,21Die de hemel met wolken bedekt,

Die de aarde van regen voorziet,

Job 38:26,27; Ps. 104:14Die het gras op de bergen doet groeien;

9Die aan het vee zijn voedsel geeft

en aan de jonge raven wanneer zij roepen.

10Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard,

Hij schept geen behagen in de spierkracht147:10 spierkracht - Letterlijk: benen. van de man.

11De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen

en op Zijn goedertierenheid hopen.

12Jeruzalem, roem de HEERE,

Sion, loof uw God.

13Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk,

Hij zegent uw kinderen in uw midden.

14Hij doet in uw gebied vrede heersen,

Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.

15Hij zendt Zijn bevel naar de aarde:

Zijn Ps. 33:9woord loopt zeer snel.

16Hij geeft sneeuw als wol,

Hij strooit rijp uit als as.

17Hij werpt Zijn ijs als stukken;

wie is bestand tegen Zijn koude?

18Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten,

Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.

19Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend,

Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen.

20Zo Hand. 14:16heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan;

die kennen Zijn bepalingen niet.

Halleluja!

147

Lofpsalm

1Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; Ps. 33:1.de lof is betamelijk.

2De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen.

3Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij Ex. 15:26. Job 5:18.verbindt hen in hun smarten.

4Jes. 40:26.Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

5Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.

6De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.

7Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

8Hos. 2:20, 21.Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Job 38:26, 27. Ps. 104:14.Die het gras op de bergen doet uitspruiten;

9Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

10Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.

11De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

12O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.

13Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.

14Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.

15Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn Ps. 33:9.woord loopt zeer snel.

16Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.

17Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?

18Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.

19Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten.

20Alzo Hand. 14:16.heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!