Psalm 34
Psalm 34
Het boek Psalmen
HSV

God antwoordt en verlost

1Een psalm van David; 1 Sam. 21:13 enz.toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij ervandoor ging.

2Ik zal de HEERE te allen tijde loven, aleph

Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.

3Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; beth

de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.

4Maak de HEERE met mij groot, gimel

laten wij tezamen Zijn Naam roemen.

5Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth

en mij gered uit al wat ik vrees.

6Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; he waw

en hun gezicht werd niet rood van schaamte.

7Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain

Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

8De engel van de HEERE legert zich cheth

rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.

9Proef en zie dat de HEERE goed is; teth

welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

10Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, jod

want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.

11Job 4:11Jonge leeuwen lijden armoede en honger, kaph

maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

12Kom, kinderen, luister naar mij, lamed

ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.

131 Petr. 3:10Wie is de man die vreugde vindt in het leven, mem

die dagen liefheeft om het goede te zien?

14Behoed je tong voor het kwaad nun

en je lippen voor het spreken van bedrog.

15Keer je af van het kwaad en doe het goede; samech

zoek de vrede en jaag Hebr. 12:14die na.

16Job 36:7; Ps. 33:18; 1 Petr. 3:12De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, ain

Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.

17Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen: pe

Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien.

18Zij roepen en de HEERE hoort, tsade

Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

192 Tim. 3:11De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph

Hij verlost de verbrijzelden van geest.

202 Tim. 3:12De rechtvaardige heeft veel ellende, resj

maar uit dat alles redt de HEERE hem.

21Hij bewaart al zijn beenderen, sjin

Joh. 19:36niet één daarvan wordt gebroken.

22Het kwaad brengt de goddeloze de dood; taw

wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard.

23De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;

allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.

34

God beschermt de gelovigen

1Een psalm van David, 1 Sam. 21:13 enz.als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimélech, die hem wegjoeg, dat hij doorging.

2Aleph. Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.

3Beth. Mijn ziel zal zich beroemen in den HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.

4Gimel. Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen.

5Daleth. Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.

6He. Vau. Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.

7Zain. Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

8Cheth. De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.

9Teth. Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt.

10Jod. Vreest den HEERE, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben geen gebrek.

11Caph. Job 4:11.De jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren; maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

12Lamed. Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.

13Mem. 1 Petr. 3:10.Wie is de man, die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft, om het goede te zien?

14Nun. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.

15Samech. Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag Hebr. 12:14.dien na.

16Ain. Job 36:7. Ps. 33:18. 1 Petr. 3:12.De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep.

17Pe. Het aangezicht des HEEREN is tegen degenen, die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.

18Tsade. Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

19Koph. 2 Tim. 3:11.De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.

20Resch. 2 Tim. 3:12.Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE.

21Schin. Hij bewaart al zijn beenderen; Joh. 19:36.niet één van die wordt gebroken.

22Thau. De boosheid zal den goddeloze doden; en die den rechtvaardige haten, zullen schuldig verklaard worden.

23De HEERE verlost de ziel Zijner knechten; en allen, die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.