Psalm 74
Het boek Psalmen

HSV

Klaaglied over het verwoeste heiligdom

1Een onderwijzing van Asaf.

O God, waarom hebt U ons voor altijd verstoten?

Waarom ontbrandt Uw toorn tegen de schapen van Uw weide?

2Denk aan Uw gemeente, die U vanouds verworven hebt,

de stam die Uw eigendom is, die U verlost hebt,

de berg Sion, waarop U gewoond hebt.

3Richt Uw voeten naar wat voor altijd verwoest is,

want de vijand heeft alles in het heiligdom vernield.

4Uw tegenstanders tierden midden in Uw ontmoetingsplaatsen;

daar stelden zij hun zegetekens als eretekens op.

5Zij raakten bekend als lieden

die hun bijlen opheffen in dicht geboomte.

6Zo sloegen zij al de graveringen ervan

met houwelen en mokers in stukken.

72 Kon. 25:9Zij staken Uw heiligdom in brand;

tot de grond toe ontheiligden zij de woning van Uw Naam.

8Zij zeiden in hun hart: Laten wij die gezamenlijk plunderen!

Zij verbrandden al Gods ontmoetingsplaatsen in het land.

9Onze tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer;

er is niemand onder ons die weet hoelang nog.

10Hoelang, o God, zal de tegenstander U smaden?

Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren?

11Waarom trekt U Uw hand terug, Uw sterke rechterhand?

Trek haar uit het midden van Uw boezem. Maak er een eind aan!

12Toch is God mijn Koning van oudsher,

Die heil brengt hier op aarde.74:12 hier op aarde - Letterlijk: in het midden van de aarde.

13Ex. 14:21 enz.Ú hebt door Uw macht de zee gespleten,

U hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorzeld.

14Ú hebt de koppen van de Leviathan verbrijzeld,

U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn.

15Ex. 17:5,6; Num. 20:11; Ps. 105:41; Jes. 48:21Ú hebt een bron en een beek doormidden gespleten,

Joz. 3:13 enz.Ú hebt altijd stromende rivieren laten uitdrogen.

16De dag is van U, ook de nacht behoort U toe,

Gen. 1:14 enz.Ú hebt het licht en de zon hun plaats gegeven.

17Ú hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld;

zomer en winter, Ú hebt ze geformeerd.

18Denk hieraan, de vijand heeft de HEERE gesmaad,

een dwaas volk heeft Uw Naam gelasterd.

19Geef aan de wilde dieren de ziel van Uw tortelduif niet over,

vergeet niet voor altijd het volk van Uw ellendigen.

20Aanschouw het verbond, want de duistere oorden van het land

zijn vol woningen van geweld.

21Laat de verdrukte niet beschaamd terugkeren,

laat de ellendige en arme Uw Naam loven.

22Sta op, o God, voer Uw rechtszaak,

denk aan de smaad die dwazen U de hele dag aandoen.

23Vergeet het geroep van Uw tegenstanders niet;

het gejoel van wie tegen U opstaan, stijgt voortdurend op.

74

Bede voor het verwoeste heiligdom

1Een onderwijzing, voor Asaf. O God! waarom verstoot Gij in eeuwigheid? Waarom zou Uw toorn roken tegen de schapen Uwer weide?

2Gedenk aan Uw vergadering, die Gij van ouds verworven hebt; de roede Uwer erfenis, die Gij verlost hebt; den berg Sion, waarop Gij gewoond hebt.

3Hef Uw voeten op tot de eeuwige verwoestingen; de vijand heeft alles in het heiligdom verdorven.

4Uw wederpartijders hebben in het midden van Uw vergaderplaatsen gebruld; zij hebben hun tekenen tot tekenen gesteld.

5Een ieder werd er bekend als een, die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtigheid van een geboomte.

6Alzo hebben zij nu derzelver graveerselen samen met houwelen en beukhamers in stukken geslagen.

72 Kon. 25:9.Zij hebben Uw heiligdommen in het vuur gezet; ter aarde toe hebben zij de woning Uws Naams ontheiligd.

8Zij hebben in hun hart gezegd: Laat ze ons te zamen uitplunderen; zij hebben alle Gods vergaderplaatsen in het land verbrand.

9Wij zien onze tekenen niet; er is geen profeet meer, noch iemand bij ons, die weet, hoe lang.

10Hoe lang, o God! zal de wederpartijder smaden? Zal de vijand Uw Naam in eeuwigheid lasteren?

11Waarom trekt Gij Uw hand, ja, Uw rechterhand af? Trek haar uit het midden van Uw boezem; maak een einde.

12Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde.

13Ex. 14:21 enz.Gij hebt door Uw sterkte de zee gespleten; Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken.

14Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd; Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen.

15Ex. 17:5, 6. Num. 20:11. Ps. 105:41. Jes. 48:21.Gij hebt een fontein en beek gekliefd; Joz. 3:13 enz.Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd.

16De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gen. 1:14 enz.Gij hebt het licht en de zon bereid.

17Gij hebt al de palen der aarde gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd.

18Gedenk hieraan; de vijand heeft den HEERE gesmaad, en een dwaas volk heeft Uw Naam gelasterd.

19Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over; vergeet den hoop Uwer ellendigen niet in eeuwigheid.

20Aanschouw het verbond; want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld.

21Laat den verdrukte niet beschaamd wederkeren; laat den ellendige en nooddruftige Uw Naam prijzen.

22Sta op, o God! twist Uw twistzaak; gedenk der smaadheid, die U van den dwaze wedervaart den ganse dag.

23Vergeet niet het geroep Uwer wederpartijders; het getier dergenen, die tegen U opstaan, klimt geduriglijk op.