19 mei 2019

Toen stond Ismaël, de zoon van Nethanja, op, met de tien mannen die bij hem waren, en zij sloegen Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, dood met het zwaard. Zo bracht hij hem ter dood die de koning van Babel over het land had aangesteld.
Jeremia 41:2
Verraad
Inmiddels bleek er onder de bevelhebbers een verrader. Ismaël, de zoon van Nethanja, had zich aangesloten bij de koning van Ammon, een gezworen vijand van de Babyloniërs. Gedalia werd indringend gewaarschuwd dat Ismaël hem wilde doden, maar Gedalia geloofde het niet. Tijdens een maaltijd gebeurt toch het gruwelijke. Gedalia, al zijn dienaren en de Babyloniërs die bij hem in Mizpa waren, werden door Ismaël vermoord. Hij nam ook het overige volk in Mizpa gevangen en voerden hen mee naar de Ammonieten. Johanan en de overige bevelhebbers hoorden wat Ismaël gedaan had, en zij trokken met hun legers achter hem aan. En toen al het volk dat door Ismaël meegevoerd was, zag dat Johanan en zijn helpers achter Ismaël aan kwamen, werden zij verblijd en liepen over naar Johanan. Vol angst voor de woede van Nebukadnezar om wat Ismaël gedaan had, vluchtten zij naar het zuiden.
De verantwoordelijkheid van leiders is ontzaglijk groot.