Informatie

De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

De gehele tekst van de Herziene Statenvertaling is via de website te lezen. U klikt op het kopje TEKSTEN, selecteert een boek en u krijgt de meest recente versie van de tekst per hoofdstuk te lezen. In de tekst kan worden gezocht naar woorden en combinaties daarvan. Een tekst of hoofdstuk kan als “favoriet” worden aangemerkt en er is een mogelijkheid om notities bij de tekst te plaatsen. Voor beide laatstgenoemde opties moet u een account aanmaken.

De eerste editie van de Herziene Statenvertaling verscheen in 2010 en is herkenbaar in het colofon met de aanduiding: Tekst © 2010 Stichting HSV. Op de tekst zijn vele positieve reacties gekomen en allerlei suggesties gekomen van mensen die de tekst grondig hebben gelezen. Al die opmerkingen zijn verzameld en een werkgroep heeft gekeken welke reacties zouden kunnen worden doorgevoerd in de tekst en de voetnoten. De aangevulde editie is te herkennen aan het colofon: Tekst © 2010/2016 Stichting HSV.


Gegevens Stichting

Naam
Stichting Herziening Statenvertaling (HSV)

Contactgegevens
Drs. G. Bergacker
Rozensingel 27
3931 ZZ Woudenberg
Telefoon: 06-5185 0124
Email: secretaris@herzienestatenvertaling.nl

Bestuurssamenstelling
Ds. W.J. Westland, Katwijk aan Zee – voorzitter
Drs. G. Bergacker, Woudenberg – secretaris
A.C. Kronenburg, Zeist – penningmeester
Ds. W.J.C. van Blijderveen, Kruiningen
Ds. L.A. den Butter, Rijnsburg
Dr. H. de Waard, Dordrecht
Ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk

Bestuurondersteuner
Ds. L.B.C. Boot, Veenendaal
 

Doelstelling

Volgens de artikelen 3 en 4 van de statuten:

De stichting heeft als doel:

 1. Het tot stand brengen van een aan het hedendaags taalgebruik aangepaste herziening van de Statenvertaling van de Bijbel, zoals deze oorspronkelijk op zeventien september zestienhonderd zevenendertig aan de Staten-Generaal is aangeboden.
 2. De verspreiding van de aldus herziene vertaling in gezin, kerk, school en samenleving.
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door:

 1. Het doen be-/verzorgen van een herziening als in artikel 3 bedoeld volgens criteria die door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk, hierna ook genoemd: Het Hoofdbestuur, zijn vastgesteld en zoals deze blijken uit een aan de statuten gehecht aanhangsel;
 2. Uitgeven en verspreiden of doen uitgeven en verspreiden van de complete Bijbel of delen daarvan in de herziene Statenvertaling;
 3. Het verkrijgen van auteursrechten en het beheer daarvan wat betreft het publiceren van teksten (of proeven daarvan);
 4. Het verlenen van licenties of andere vormen van medewerking aan derden tot de uitgave van de Bijbel of delen daarvan: een en ander op door de stichting vast te stellen voorwaarden;
 5. En voorts alle middelen, die aan de realisering van de doelstelling dienstbaar kunnen zijn.

Activiteiten
Op 4 december 2010 vond de officiële presentatie plaats van de Herziene Statenvertaling in de Grote Kerk te Dordrecht.

Op 5 oktober 2013 vond de officiële presentatie plaats van de HSV Jongerenbijbel in de Grote Kerk in Nijkerk.

Op 31 oktober 2014 vond de officiële presentatie plaats van de HSV Studiebijbel in het gebouw van de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

In het najaar van 2018 verschenen twee nieuwe publicaties : De Gespreksbijbel (een uitgave voor het hele gezin) en de Kinderbijbel (een schitterend geïllustreerde bijbel met 150 vertellingen). Met het verschijnen van deze bijbels is er voor elke leeftijd en doelgroep een passende bijbel beschikbaar in de Herziene Statenvertaling.

Op initiatief van Jongbloed werden buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting HSV nog een aantal specifieke uitgaven verzorgd zoals onder andere een Vrouwenbijbel en een Mannenbijbel. Het bestuur stelde daarvoor de HSV tekst ter beschikking. 

De via de website en op andere wijze ingediende op- en aanmerkingen worden doorlopend beoordeeld en zo nodig vinden tekstaanpassingen plaats. 

VERSLAG 2022
Verslag van werkzaamheden 2022

BELEIDSPLAN
Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

 

Gebruik HSV Teksten

Indien u belangstelling heeft om HSV teksten te gebruiken in uw uitgave, dan gelden de volgende regels.

 1. In alle gevallen is een bronvermelding vereist: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV
 2. Via bijgevoegde beslisboom kunt u nagaan of u de HSV-teksten mag gebruiken en zo ja tegen welke voorwaarden:
  1. Komt u op een rood veld uit, dan geldt er geen toestemming. Wel zijn er mogelijkheden om een speciale gepersonaliseerde HSV-uitgave te realiseren. Hierover kunt u contact opnemen met Jongbloed Media, zie hieronder voor contactgegevens.
  2. Komt u op een oranje veld uit, dan kunt u de tekst gebruiken onder bepaalde voorwaarden:
   1. Staffel voor gebruik in papieren vorm: 50-100 verzen 100 euro; 100-200 verzen 250 euro; en alles boven de 200 verzen 500 euro.
   2. Bij commercieel gebruik via de DBL gelden maatwerk tarieven die in overleg met Jongbloed Media worden vastgesteld.
   3. Journalistiek gebruik in overleg met Jongbloed Media.
   4. Niet-commercieel gebruik: hieronder vallen alle instanties met een ANBI status of met een missionaire doelstelling.
 3. In enkele gevallen is het opstellen van een contract noodzakelijk, dat wordt dan via Jongbloed Media geregeld.
 4. Heeft u een vraag of een correctie? Mail dan naar bijbels@jongbloedmedia.nl.

 

 

Financiën

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2022

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt  geen beloning, wel een kilometervergoeding.
De bestuur-ondersteuner ontvangt een vergoeding op basis van bestede uren en kilometers.

Bankrekeningnummer
NL04 INGB 0009 4328 10 t.n.v. Stichting Herziening Statenvertaling te Zeist.

Fiscaal nummer
8113.31.519