8 mei 2021
Vers van vandaag

Heere HEERE, richt Uw volk en Uw eigendom toch niet te gronde, dat U door Uw grootheid verlost hebt, dat U met sterke hand uit Egypte hebt geleid.
Deuteronomium 9:26
Ootmoed en nog eens ootmoed
Zeer krachtig vermaant Mozes het volk tot ootmoed. De Heere gaf de Tien Geboden als teken van Zijn verbond. En wat gaf het volk aan God? Een gouden afgodsbeeld. Vervolgens herinnert Mozes aan de hardnekkigheid en weerspannigheid onder andere in Kades-Barnea. Daar weigerde het volk zelfs Kanaän binnen te trekken, omdat het God niet geloofde in Zijn almacht en trouw. En dan vertelt Mozes over zijn eigen gebed voor Israël bij de Horeb. Er is niets in het volk waarop Mozes kan pleiten. Hij valt terug op het verbond met Abraham, Izak en Jakob. Maar ook valt hij terug op de eer van de Heere Zelf als hij Hem voorhoudt dat de Egyptenaren Hem zouden zien als een machteloze God, omdat Hij Zijn eigen volk niet in Kanaän heeft kunnen brengen. En God laat Zich verbidden. Hier zien we Mozes als type van de Middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus Christus.
Israëls ontrouw doet Gods trouw niet teniet.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//