18 september 2021
Vers van vandaag

Zie, Ik geef hem Mijn verbond van vrede.
Numeri 25:12
Wij hebben een Hogepriester
In deze aangrijpende geschiedenis is er veel aandacht voor de uitgesproken positieve rol van Pinehas, de kleinzoon van Aäron. Er wordt benadrukt hoe bevoorrecht de Israëlieten zijn dat ze een priester en toekomstige hogepriester zoals hij in hun midden hebben. Israël heeft alleen toekomst als het trouw blijft aan het verbond en als het beschikt over een hogepriester die opkomt voor de belangen van de Heere. Pinehas neemt de rechte houding aan tegenover God. Het gaat in zijn leven om Hem alleen. Hij verzoent de zware schuld. Deze daad heeft gevolgen voor hemzelf en voor zijn nageslacht. Met een man als Pinehas sluit de Heere Zijn verbond dat vrede inhoudt. Maar nu is ook van deze man eens gezegd: hij stierf! Is het een wonder dat er daarom eigenlijk maar één is die Hogepriester zijn kan: Jezus Christus. Hij is Priester in eeuwigheid, Die volkomen kan zalig maken wie door Hem tot God gaan.
Zo'n Hogepriester hadden wij nodig. Hij is ons van God gegeven!
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//