27 september 2020
Vers van vandaag

Toen ontstak Mozes in hevige woede, en hij zei tegen de HEERE: Zie hun offer niet aan!
Numeri 16:15
Opstand onder Gods volk
Drie groepen trekken gezamenlijk op tegen Mozes en Aäron, zij het uit verschillend motief. Ze pruimen het niet dat de twee broers de leiders van het volk zijn. Het is ten diepste opstand tegen de HEERE die hen voor hun ambt heeft uitgekozen. Mozes richt zich tot de opstandelingen in niet mis te verstane bewoordingen. Als hij twee vertegenwoordigers ontbiedt, weigeren die te komen. Ze geven wel een boodschap voor Mozes mee. Die doet ons huiveren: ‘Mozes is een mislukkeling en Egypte was het land, dat overvloeit van melk en honing.’ Dit is je reinste geschiedvervalsing. Mozes doet een kort gebed. Hij doet wat later Jeremia zal doen (Jer. 12:3). Hij doet wat we lezen in Psalm 137: ‘HEERE, sla geen acht op hun offers, laat ze verloren gaan.’ Wij vragen ons af: Mag je zo bidden? Mag je de weg tussen God en onze naaste blokkeren? Mijn gebed is: ‘Heere, leer mij de zonde vrezen, waarvoor Gij stierf aan ´t kruis.’
Over opstand in de gemeente gesproken ...
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/