1 Johannes 5
1 Johannes 5
De eerste algemene brief van de apostel Johannes
HSV

Het geloof en zijn vruchten

1Joh. 1:12Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

2Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.

3Joh. 14:15; 15:10Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; Matt. 11:29,30en Zijn geboden zijn geen zware last.

4Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; Joh. 16:33en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

51 Kor. 15:57Wie anders is het die de wereld overwint 1 Joh. 4:15dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

6Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

7Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.Deze woorden komen niet in alle Griekse manuscripten voor.

8En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één.Deze woorden komen niet in alle Griekse manuscripten voor.

9Joh. 5:37Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.

10Joh. 3:36; Rom. 8:16; Gal. 4:6Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.

11En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; Joh. 1:4en dit leven is in Zijn Zoon.

12Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

13Joh. 20:31Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

De kracht van het gebed

14En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, Jer. 29:12; Matt. 7:8; 21:22; Mark. 11:24; Luk. 11:9; Joh. 14:13; 15:7; 16:24; Jak. 1:5; 1 Joh. 3:22dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

15En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

16Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Num. 15:30; 1 Sam. 2:25; Matt. 12:31; Mark. 3:29; Luk. 12:10; Hebr. 6:4; 10:26; 2 Petr. 2:20Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden.

171 Joh. 3:4Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt.

181 Joh. 3:9Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.

19Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.

20Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is Luk. 24:45en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Jes. 9:5; 44:6; 54:5; Joh. 20:28; Rom. 9:5; 1 Tim. 3:16Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.

21Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen.

5

Het geloof en zijn vruchten

1Een Joh. 1:12.iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.

2Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.

3Joh. 14:15. 15:10.Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; Matt. 11:29, 30.en Zijn geboden zijn niet zwaar.

4Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; Joh. 16:33.en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

51 Kor. 15:57.Wie is het, die de wereld overwint, 1 Joh. 4:15.dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?

6Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.

7Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.

8En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.

9Joh. 5:37.Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.

10Joh. 3:36. Rom. 8:16. Gal. 4:6.Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

11En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; Joh. 1:4.en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

13Joh. 20:31.Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

De kracht des gebeds

14En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, Jer. 29:12. Matt. 7:8. 21:22. Mark. 11:24. Luk. 11:9. Joh. 14:13. 15:7. 16:24. Jak. 1:5. 1 Joh. 3:22.dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.

15En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.

16Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Num. 15:30. 1 Sam. 2:25. Matt. 12:31. Mark. 3:29. Luk. 12:10. Hebr. 6:4. 10:26. 2 Petr. 2:20.Er is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden.

171 Joh. 3:4.Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood.

181 Joh. 3:9.Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.

19Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

20Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, Luk. 24:45.en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Jes. 9:5. 44:6. 54:5. Joh. 20:28. Rom. 9:5. 1 Tim. 3:16.Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

21Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.