Johannes 16
Johannes 16
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes
HSV

1Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt.

2Joh. 9:22,34; 12:42Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.

3Joh. 15:21; 1 Kor. 2:8En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

4Joh. 13:19; 14:29Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.

De Heilige Geest en Zijn werk

5En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen?

6Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld.

7Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; Luk. 24:49; Joh. 14:26; 15:26maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

8En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:

9van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

10van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

11en van oordeel, Joh. 12:31; 14:30; Efez. 2:2; Kol. 2:15omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

12Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.

13Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, Joh. 14:26zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, Joh. 12:49want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

14Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

15Joh. 17:10Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

Blijdschap na droefheid

16Joh. 7:33Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader.

17Sommigen dan van Zijn discipelen zeiden tegen elkaar: Wat betekent dit dat Hij tegen ons zegt: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien; en: Want Ik ga heen naar de Vader?

18Zij zeiden dan: Wat bedoelt Hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover Hij het heeft.

19Jezus dan wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tegen hen: Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien?

20Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.

21Jes. 26:17Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is.

22Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, Joh. 20:20en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

23En op die dag zult u Mij niets vragen. Jer. 29:12; Matt. 7:7; 21:22; Mark. 11:24; Luk. 11:9; Joh. 14:13; 15:7; Jak. 1:5; 1 Joh. 3:22; 5:14Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.

24Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.

25Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen.

26Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal,

27want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad Joh. 17:8en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.

28Joh. 13:3Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.

Jezus als Overwinnaar van de wereld

29Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen beeldspraak.

30Nu weten wij Joh. 21:17dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent.

31Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu?

32Zach. 13:7; Matt. 26:31; Mark. 14:27Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; Joh. 8:29; 14:10en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.

33Deze dingen heb Ik tot u gesproken, Jes. 9:5; Joh. 14:27; Rom. 5:1; Efez. 2:13; Kol. 1:20opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

16

1Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt.

2Joh. 9:22, 34. 12:42.Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen.

3Joh. 15:21. 1 Kor. 2:8.En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij.

4Joh. 13:19. 14:29.Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken, dat Ik ze u gezegd heb; doch deze dingen heb Ik u van het begin niet gezegd, omdat Ik bij ulieden was.

Het werk van den Heiligen Geest

5En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?

6Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.

7Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; Luk. 24:49. Joh. 14:26. 15:26.maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

8En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:

9Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;

11En van oordeel, Joh. 12:31. 14:30. Efez. 2:2. Kol. 2:15.omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

12Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.

13Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Joh. 14:26.Hij zal u in al de waarheid leiden; Joh. 12:49.want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

14Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

15Joh. 17:10.Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

Na droefheid, blijdschap

16Joh. 7:33.Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien, want Ik ga heen tot den Vader.

17Sommigen dan uit Zijn discipelen zeiden tot elkander: Wat is dit, dat Hij tot ons zegt: Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien; en: Want Ik ga heen tot den Vader?

18Zij zeiden dan: Wat is dit, dat Hij zegt: Een kleinen tijd? Wij weten niet, wat Hij zegt.

19Jezus dan bekende, dat zij Hem wilden vragen, en zeide tot hen: Vraagt gij daarvan onder elkander, dat Ik gezegd heb: Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien, en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien?

20Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat gij zult schreien, en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.

21Jes. 26:17.Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen is; maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap, dat een mens ter wereld geboren is.

22En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, Joh. 20:20.en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

23En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Jer. 29:12. Matt. 7:7. 21:22. Mark. 11:24. Luk. 11:9. Joh. 14:13. 15:17. Jak. 1:5. 1 Joh. 3:22. 5:14.Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.

24Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

25Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen.

26In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal;

27Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, Joh. 17:8.en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.

28Joh. 13:3.Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader.

Jezus, de overwinnaar der wereld

29Zijn discipelen zeiden tot Hem: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, en zegt geen gelijkenis.

30Nu weten wij, Joh. 21:17.dat Gij alle dingen weet, en Gij hebt niet van node, dat U iemand vrage. Hierom geloven wij, dat Gij van God uitgegaan zijt.

31Jezus antwoordde hun: Gelooft gij nu?

32Zach. 13:7. Matt. 26:31. Mark. 14:27.Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; Joh. 8:29. 14:10.en nochtans ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij.

33Deze dingen heb Ik tot u gesproken, Jes. 9:5. Joh. 14:27. Rom. 5:1. Efez. 2:13. Kol. 1:20.opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.