Micha 4
 

Micha 4

« Terug naar overzicht

   Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem
 1 Het zal echter  in het laatste der dagen geschieden
      dat de berg van het huis van de HEERE
   vast zal staan als de hoogste van de bergen, 
      en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
         en dat de volken ernaartoe zullen stromen.
 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan
      en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
         naar het huis van de God van Jakob;
   dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
      en zullen wij Zijn paden bewandelen.
   Want uit Sion zal de wet uitgaan
      en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
 3 Hij zal oordelen tussen vele volken
      en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg.
   Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
      en hun speren tot snoeimessen.
   Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
      Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
 4 Maar zij zullen zitten,
      ieder onder zijn  wijnstok en onder zijn vijgenboom,
         niemand zal ze schrik aanjagen,
   want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken.
 5 Want alle volken gaan op weg,
      elk in de naam van zijn god,
   maar wij zullen op weg gaan
      in de Naam van de HEERE, onze God,
         voor eeuwig en altijd.
 6 Op die dag, spreekt de HEERE,
      zal Ik  verzamelen wie mank gaat,
         bijeenbrengen wie verdreven is
            en wie Ik kwaad aangedaan heb.
 7 Ik zal  wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel
      en wie verdreven was tot een machtig volk,
   en de HEERE zal over hen  Koning zijn op de berg Sion,
      van nu aan tot in eeuwigheid.
 8 En u, Schaapstoren,
      Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan,
   ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger,
      het koningschap van de dochter van Jeruzalem.
 9 Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm?
   Is er geen  Koning onder u?
      Is uw Raadsman omgekomen,
         dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw?
 10 Krimp ineen en schreeuw het uit,
      dochter van Sion, als een barende vrouw,
   want nu moet u de stad uit
      en in het open veld wonen.
   U zult tot in Babel komen.
      Daar zult u gered worden,
   daar zal de HEERE u verlossen
      uit de hand van uw vijanden.
 11 Nu verzamelen zich tegen u
      vele heidenvolken.
   Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden,
      en laten onze ogen Sion aanschouwen.
 12 Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet.
      Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet:
         dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de  dorsvloer.
 13 Sta op en dors, dochter van Sion,
      want Ik zal uw hoorn van ijzer maken
   en Ik zal uw hoeven van brons maken,
      en u zult vele volken verpletteren
   en Ik zal hun winstbejag met de ban slaan: het is voor de HEERE,
      hun vermogen is voor de  Heere van heel de aarde.
 14 Nu, groepeer u, dochter van de strijdbende!
      Zij gaan een belegering tegen ons opzetten.
   Zij zullen met een stok
      de rechter van Israël op de kaak slaan.