13 juli 2019

Koning Joas herinnerde zich het gunstbewijs dat zijn vader aan hem bewezen had, niet, maar doodde zijn zoon, die toen hij stierf, zei: Moge de HEERE het zien en vergelding eisen!
2 Kronieken 24:22
Joas de afvallige
Koning Joas, zoon van Gods belofte, begon goed. Bij de moord op Davids koningshuis bleef hij gespaard, zoals het kind Jezus bij Herodes’ kindermoord in Bethlehem. Joas liet zich adviseren door de profeet Jojada. De tempeldienst werd hersteld en het ingezamelde geld gebruikt voor de restauratie van de tempel: God heeft de blijmoedige gever lief en zegent onze gaven voor de armen. Maar toen Jojada stierf liet Joas zich door slechte raadgevers leiden. Dat bracht hem ertoe om Zacharia, die het waarschuwende woord Gods tot hem sprak, te doden. Terwijl Jojada Zacharia’s vader het leven had gered. In Joas’ hart was ondankbaarheid en wreedheid geslopen, satan nam zijn hart in beslag. Laten wij ook waakzaam zijn! ‘De HEERE ziet en vergeldt.’ Dat is de kreet van de stervende Zacharia, zoals de stervende Jezus bad: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet, wat zij doen.’ Christus bad om genade voor ons, Zijn overtreders.
Een boze neiging is eerst een voorbijganger, vervolgens een gast, later een despotisch gebieder.