10 september 2019

(…) laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
Filippenzen 2:4
Een brede scope
Je zegt weleens van iemand dat hij een brede ‘scope’ heeft. Daarmee bedoelen we dat iemand een brede blik heeft, dat hij of zij veel opmerkt. Het Griekse woord waarvan ‘scope’ afgeleid is, gebruikt Paulus in de dagtekst van vandaag voor ‘oog hebben’. Paulus roept iedereen in de gemeente op om niet alleen zijn of haar scope te beperken tot eigenbelang, maar die te verbreden zodat ook het belang van anderen daarbinnen valt. Dat vloeit logisch voort uit de eensgezindheid waartoe Paulus in het vorige vers opriep. Als je ‘een van ziel’ bent met je mede-gemeenteleden, dan krijg je ook oog voor hun noden. Dan wil je er ook voor elkaar zijn. Dan blijkt dat je het eigendom bent van de Heere Jezus, Wiens scope zo breed was dat de hele mensheid erbinnen viel! ‘Alzo lief had God de wereld’, dat is met recht een brede scope.
De gelovige wil gehoorzamen uit liefde tot een verzoend God. Hij zoekt naar de wil des Heeren te handelen uit dankbaarheid. (Th. Boston)