16 februari 2020

... aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij?
Esther 6:6
Hamans begeerte naar koninklijke verering
Vroeg in de morgen stond Haman op de stoep bij Ahasveros. Hij wil toestemming vragen voor de executie van Mordechai. Er vindt vervolgens een versluierde dialoog plaats tussen Ahasveros en Haman. Ze hebben allebei een vraag over de niet bij name genoemde Mordechai. Ahasveros wil zijn nalatigheid herstellen en hem eren, Haman wil hem doden. Komische ironie. Is er toeval in het spel? Nee, Gods voorzienigheid gebruikt de begeerte van Haman naar eer en aanzien om het plan met Zijn volk uit te voeren, daarvoor moet satan Hem zelfs dienen. Maar wie zichzelf verhoogt, wordt vernederd! In de wereld leven veel gevaren van allerlei begeerten waarbij ons natuurlijk hart aanhaakt. Misschien worden we geprezen om onze kunde, arbeid, talenten. Laat er bij ons dan geen valse begeerte zijn naar eer en aanzien. Maar laat dankbaarheid tot God overheersen, die ons de gave schenkt om anderen te dienen. Zo aanbidden we God!
Sympathie is de gouden sleutel waarmee we gesloten mensenharten openen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/