25 maart 2020

... maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander.
Psalm 75:8
God alleen spreekt recht
Gods Naam is er weer, nu nabij. Gods wonderdaden zijn er waarmee Hij Zich als Rechter openbaarde. Wie oordeelt? God alleen, de Wereldrechter van vriend en vijand. De goddelozen zijn gewaarschuwd: blaas niet zo hoog van de toren en doe niet zo gewichtig. Neerzien op anderen is uit den boze. Goddelozen met zulke praktijken vernedert God, ze krijgen Zijn beker en zullen Zijn toorn en straffende gerechtigheid eeuwig voelen. Hier klinkt de stem van Jezus door Die bestraffend tegen Petrus zei: ‘De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?’ (Joh. 18:11). Welke beker? De beker gevuld met Gods toorn, bestemd voor de goddelozen. Tot op de bodem dronk Hij uit liefde tot zondaars de beker leeg, Hij wilde voor goddeloze mensen sterven. Deze aanstaande Rechter is heden jouw Redder. Hij zal jou straks verhogen, wanneer jij je door Zijn Geest gewillig en hartelijk vernedert: ‘Wees mij genadig, want ik heb tegen U gezondigd’ (Ps. 41:5).
Horen doet de Heere altijd, maar verhoren op Zijn eigen tijd. (ds. Joh. van der Poel)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/