17 oktober 2020

Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden.
Hebreeën 11:24
Een bijzondere keus
Op een wonderlijke manier is Mozes aan het hof van de farao terechtgekomen. Een glansrijke carrière lag daar voor hem. Maar God had andere plannen met hem. Hij zou Gods volk uit Egypte leiden, hen voorgaan in de woestijn en brengen tot aan de grens van Kanaän. God Zelf bereidde Mozes daarop voor door een bijzondere keus in zijn leven te bewerkstelligen. Mozes leerde ‘nee’ zeggen tegen alles wat van Egypte was, en ‘ja’ tegen het versmade volk van God. Hij leerde verder te zien dan wat voor ogen was. In het Joodse volk zag hij iets van Christus en daarom wilde hij met overtuiging bij dat volk horen.
Ook wij staan voor een dergelijke keus in ons leven. Waar willen wij bij horen? Bij de wereld of bij het volk van wie God de Koning is? ‘Kies dan heden wie u dienen zult’, zoals Jozua het volk Israël opriep (Joz. 24). Wie bij de HEERE hoort, heeft werkelijk toekomst!
Leer verder te kijken dan naar wat je ziet.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/